Aile Hekimleri sözleşme taleplerini belirledi

Haberler

22 bin Aile Hekimi için sözleşme dönemi başlıyor. TTB Aile Hekimliği Kolu sözleşme taleplerini belirledi. Aile Hekimleri, emeklerinin ucuzlatılmasına, halkın sağlık hakkının kısıtlanmasına izin vermeyecek. 

Dr. Fethi Bozçalı

Aile Hekimliği 2005 yılın da Düzce de pilot olarak başlatılmasından beri yıllar geçti…

Birinci basamak sağlık hizmetleri, kişiye yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM),toplum a yönelik hizmetleri Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM) parçalı bir şekilde sunulmaya başlanıldı…

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar, en çok toplumun sağlık hakkını olumsuz etkilemekte; koruyucu hizmetlerin kapsayıcılığı, etkinliği, ulaşılabilirliği, niteliği, sürdürülebilirliği, toplumun katılımı, maliyeti gibi daha birçok yetmezlik, toplum sağlığına zarar vermeye devam etmektedir…

Aile hekimleri, kendilerine kayıtlı kişilere birinci basamak sağlık hizmetini, Valilikle 2 yılda bir yaptıkları sözleşmeye göre iş güvencesinden yoksun, performansa dayalı ücret karşılığında ASM’lerde vermekteler.

Zorlu yolları aşıp köylere giden, cezaevlerinde, ya da hastanenin olmadığı yerleşim yerlerinde gece gündüz demeden acil sağlık hizmeti vermeye çalışan ASM sağlık çalışanları, performans kesintilerine, ceza puanlarıyla sözleşme fesihlerine maruz kalmakta; yanlış sağlık politikaların onarım harcı olarak görülmektedir…

TTB Aile Hekimliği Kolu, birinci basamak sağlık çalışanlarına fazladan çalışma dayatmalarına karşı çalışma haklarını korumak için tüm birinci basamak sendika ve dernekleriyle birlikte sürdürdüğü ‘Cumartesi nöbeti’ direniş mücadelesini kazanmasıyla, geleceğin umudu ‘örgütlü mücadeledir’ düşüncesini bir kez daha hayata geçirmeyi başarmıştır…

Türk Tabipleri Birliği, birinci basamak hekimlerinin sorunlarına, toplumun sağlık hakkının kısıtlamasına yol açan politikalara karşı sözlerini yükseltirken; önerilerini, taleplerini her platformda dile getirmeye çalışıyor.

TTB Aile Hekimliği Kolu, Aile hekimleriyle (2 yılda bir) yapılan her sözleşme dönemi öncesinde taleplerini gözden geçirmek, yinelemek amacıyla, bu yıl da tabip odalarımızın Aile Hekimleri Komisyonlarıyla birlikte yoğun çalışmalar yürüttü.

Aile Hekimliği 2016-2018 Sözleşme dönemi öncesinde belirlenen öncelikli sorunlar ve taleplerle ilgili birkaç önemli başlık aşağıda yer alırken, http://www.ahek.dr.tr/haberler/171-sozlesme.html  sayfasından tümüne ulaşabilirsiniz…

 

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU 2016-2018 SÖZLEŞME DÖNEMİ ÖNCELİKLİ TALEPLERİMİZ

 • Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanlarına, kamu görevlisi statüsünde, toplu sözleşme ve grev hakkı içeren güvenceli/güvenli iş ve çalışma hakkı; mesleki özerklik ve bağımsızlığı koruyan, dayanışmaya dayalı çalışma ortamının sağlanmasını talep ediyoruz;
 • Birinci basamak sağlık hizmetleri; koruyucu hizmetlerin öncelendiği, toplumun ihtiyacı kadar, herkese, bölge tabanlı, eşit, ulaşılabilir, tamamen ücretsiz, yeterli ve nitelikli insan gücüyle, ikinci basamak kurumlarıyla iş birliği içinde, etkin bir şekilde sunulmalıdır.
 • ASM’lerinin standart projeler dâhilinde kamu binalarında hizmet vermesi, ortak 

kullanılacak demirbaş ve tıbbi malzemelerin sağlanması, yenilenmesi, binaların her türlü bakım onarım ihtiyacının zamanında ve tam olarak Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanması için gerekli yasal düzenlenmelerin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz.

 • Haftalık çalışma süresinin en fazla 40 saat olarak belirlenmesini ve bu süreyi aşmayacak şekilde düzenleme yapılmasını, nöbet adı altında veya başka isimlerle esnek ve fazla mesai uygulamalarına son verilmesini talep ediyoruz.
 • ASM’lerde aile hekimleriyle birlikte hizmet veren hemşire, ebe, sağlık memuru, ATT gibi sağlık çalışanlarının, mesleki unvanları olmadan ‘eleman’ olarak adlandırılmasından vazgeçilmesini, mesleki itibarlarını koruyan unvanlarının kullanılmasını talep ediyoruz.
 • Aile hekimliği hizmetine olumlu katkısı olmayan, keyfiliğe açık nitelikteki ceza puanı ve negatif performans uygulamalarının tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz.
 • Hizmetin esası performansa dayalı olmamalıdır, güven esas alınmalıdır.
 • Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına karşı ASM düzeyinde önleyici, caydırıcı tedbirlerin alınmasını, TTB’nin sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik yasa tasarısı önerisinin hayata geçirilmesini, ASM’lerin güvenliğinin Sağlık Bakanlık tarafından ivedilikle sağlanmasını talep ediyoruz.
 • Mesleki eğitimlerin planlamasında ve uygulamasında; Türk Tabipleri Birliği’nin belirleyici bir görev alabilmesinin sağlanması ve bu eğitim süreçlerinde ilgili sendika ve dernek temsilcileri ile ASM çalışanlarının aktif olarak yer alacağı çalışma gruplarının oluşturulabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.
 • ASM çalışanlarının toplam ücreti üzerinden SGK primlerinin ödenmesini ve ele geçen ücretlerin tamamının emekliliğe yansımasını talep ediyoruz.  
 • Toplum sağlığının geliştirilmesi açısından; bulaşıcı hastalıklar, bağışıklama (okul aşıları) ve salgın kontrolü (filiasyon), okul taramaları, adli tıbbi hizmetler ve ölüm kayıt hizmetleri, çevre sağlığı hizmetleri, evde sağlık hizmetleri, ağız ve diş sağlığı hizmetleri gibi kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmesinin sağlanması için TSM kadrolarının güçlendirilmesini talep ediyoruz.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.