6 Şubat Yaklaşırken Antakya 

Kadim bir kentin, “Çan, Ezan, Hazzan” sözcükleriyle kültürel renkliliği simgeleştirilen 2300 yıllık bir emanetin depremden çok, kör ve sağır bir aldırmazlıkla rant için, politik çıkarlar için günden güne yok edilmesini anlatabilmek çok güç. Yaşanılan gerçek can yakıcı olduğu ölçüde aktarabilmek zorlaşıyor. Neyse ki “aklın kötümserliğine”, Antakyalıların memleketlerini bırakmama, geri dönme iradesinin iyimserliği eşlik ediyor; 6 Şubat’ın yıldönümünde farklılıklarımızla bir araya gelerek bu ortak mücadelenin, birlikteliğin, Antakya’nın küllerinden yeniden doğmasının umudunu tazeliyor.

Devamı

Hatay’da Kadın Sağlık Birimi Deneyimi

TTB ve SES Hatay Deprem Koordinasyon Merkezi’nde kadın sağlığı ile ilgili çalışmalar önceden planlanarak başlamadı. Mevcut revir ve saha çalışmaları devam ederken, kadın sağlığı ile ilgili özel bir çalışma yapma gerekliliği kendini göstermişti. Kadınların sağlığa erişimden, yaşadıkları zorluklara kadar özel gereksinimleri ve dezavantajları depremle birlikte katmerlenmişti. İlk ve acil ihtiyaç, gebelerin doğum yapabileceği merkezlerin oluşturulması idi.

Devamı

Geri Gönderme Merkezleri

Geri Gönderme Merkezleri (GGM); göçmenlerin haklarında sınır dışı ve idari gözetim kararları alınması durumlarında, kararın kesinleşmesine kadar tutuldukları ve ne yazık ki cezaevi, karakol gibi alıkonulma merkezlerine göre koşulları daha kötü olan yerlerdir. Çünkü kamu yetkililerinin bile denetlemesinin kolay olmadığı, sivil toplum kuruluşlarının denetimine tamamen kapalı olan bu merkezler, uzun süreli kalmaya yönelik koşulların olmadığı, dolayısı ile sağlık hakkı başta olmak üzere birçok hak talebinin yerine getirilemediği merkezler haline dönüşmüş durumdadır.

Devamı

Derinleşen Yoksulluk Çocuk Sağlığını Bozuyor

Dünya genelinde açlık ve eksik beslenme artarak devam eden bir sorun olarak sağlığı tehdit etmektedir. Yoksulluk, dünyanın sorunu olduğu gibi özellikle son yıllarda Türkiye’nin giderek derinleşen ve bir halk sağlığı sorununa dönüşen çıkmazı haline gelmiştir. Ülkemizdeki sosyoekonomik etmenler ve gelir dağılımındaki adaletsizlik elbette en çok kırılgan grupları etkilemekte, çocuklarda beslenme yetersizliği (malnütrisyon) ve buna bağlı fiziksel ve psişik patolojilerin ortaya çıkmasında büyük rol oynamaktadır.

Devamı

Öncesi ve Sonrasıyla Sağlıkta Şiddet Çalıştayı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) düzenlediği Sağlıkta Şiddet Çalıştayı, 16-17 Aralık 2023’te TTB’de gerçekleştirildi. Çalıştay’da 2 ön sunumun ardından 5 çalışma grubunda tartışmalar yoğunlaştı. Son gün tüm katılımcıların katıldığı forumla tartışmalar daha da olgunlaştırılarak Çalıştay tamamlandı.

Devamı

Kurumsal ve Toplumsal Hafızanın Ortadan Kaldırılmasına Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Örnek: Dr. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü

Cumhuriyet’in ilk Sağlık Bakanı Doktor Refik Saydam tarafından 1928’de kurulan Hıfzıssıhha Enstitüsü, 1930’lu yıllardan itibaren aşı üretme konusunda çok başarılı çalışmalar yapmış ve yıllarca ülkemiz aşı ihtiyacını dış sermayeye bağlı kalmadan sağlamıştır. Enstitü, kuruluşundan itibaren ülkemizde toplumu kıran birçok bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarıyla çok başarılı olarak mücadele etmiş, tifüs, dizanteri, kolera, veba, meningokok, stafilokok, boğmaca, brusella, […]

Devamı

Cumhuriyet’in 100. Yılında Sağlık: Nereden Nereye?

Sağlığa bütüncül bakmadığımız, stabil bir ekosistem, sosyal adalet, eşitlik gibi koşulların gerçekleşeceği bir toplumsal yapı oluşturmadığımız sürece eşitsizliklerle yaşamaya devam edeceğiz. Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’de sağlığın nereden nereye geldiğini ve nereye doğru seyir halinde olduğunu değerlendirirken nasıl bir çerçeve çizmeli? Konuyu hangi kapsamda nereden ele almalı? Ülkenin sağlık durumunu belirli bir çerçevede değerlendirmek ve sağlık […]

Devamı

Eğitim Yılı Açılırken Vakıf Üniversiteleri Tıp Fakülteleri

Bu çalışmamızda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı açılırken vakıf üniversiteleri tıp fakültelerini incelemeyi amaçladık. “Türkiye’de 128 tıp fakültesi bulunmaktadır. Bunlardan 91’i devlet, 37’si ise vakıf üniversitesi tıp fakültesidir. Bu fakültelerin içinde 76’sı mezun vermektedir. En çok tıp fakültesi bulunan illerden İstanbul’da 30, Ankara’da 13 ve İzmir’de 8 tıp fakültesi bulunmaktadır(1). YÖK-Atlas’a göre vakıf üniversiteleri tı  fakültelerini değerlendirdiğimizde […]

Devamı