TTB 69. Büyük Kongresi yapıldı

Haberler

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 69. Seçimli Büyük Kongresi Ankara’da gerçekleştirildi. Etkin Demokratik TTB, Bağımsız Hekimler Birliği ve Halkçı Doktorlar olmak üzere üç grubun katıldığı seçimleri, oyların yüzde 70’ini alan Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı.

Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 69. Seçimli Büyük Kongresi 8-10 Haziran 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Kongrenin son gününde yapılan seçimleri Etkin Demokratik TTB grubunun listesi kazandı.

Büyük Kongre, 8 Haziran 2018 Cuma günü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda başladı. Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin’in Divan Başkanlığı’na, Dr. Eftal Yıldırım, Dr. Elif Turan ve Dr. Ertuğrul Oruç’un Divan üyeliklerine oybirliği ile seçilmesinin ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel kongrenin açış konuşmasını yaptı. Ülke ve sağlık ortamında son iki yılda yaşanan gelişmeleri aktaran Tükel, Olağanüstü Hal (OHAL) koşulları altında geçen bu iki yılda tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da hukuksuzluklar yaşandığını kaydetti.

Tükel’in konuşmasının ardından Divan Başkanı Şahin, Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan TTB Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun kongreye mesajını okudu. Hamzaoğlu, “suçsuzlukları öldürmeye devam ettikleri için” 29 yıldır ilk kez TTB Büyük Kongresi’ne katılamadığını belirterek, kongreye başarı dileklerini iletti.

Kongrenin ilk günü, TTB Büyük Kongresi’ne katılan konukların konuşmalarının ardından son buldu. İkinci gün ise TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber’in TTB Çalışma Raporu’nu sunmasının ardından, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör Mali Rapor’u, Denetleme Kurulu üyesi Dr. Mustafa Karakuş Denetleme Raporu’nu okudu. Raporların oylanarak aklanmasının ardından karar önerilerine geçildi.

Kongrenin ikinci günü, 2018-2020 dönemi için Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu, Merkez Konseyi ve Denetleme Kurulu üyeliklerine aday başvurularının alınması, seçime katılan gruplar adına konuşmaların yapılması, dilek, istek ve önerilerin sunulmasının ardından son buldu.

Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı
69. Büyük Kongresi’nin seçimlerin yapıldığı son günü, Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası kantininde gerçekleştirildi. Seçimlere Etkin Demokratik TTB, Bağımsız Hekimler Birliği ve Halkçı Doktorlar olmak üzere üç grup katıldı. Kayıtlı toplam 486 delegeden 381’inin oy kullandığı seçimde, 2 oy geçersiz sayıldı. Seçimi, oyların yüzde 70’ini alan Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı. Buna göre, 2018-2020 döneminde TTB yönetiminde bulunacak olan isimler şöyle:

TTB Merkez Konseyi üyeleri: Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Prof. Dr. Çetin Atasoy, Dr. Ali Çerkezoğlu, Prof. Dr. Gülriz Erişgen, Dr. Selma Güngör, Dr. Ayfer Horasan, Dr. Mübetcel İlhan, Dr. Samet Mengüç, Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Halis Yerlikaya, Dr. Bülent Nazım Yılmaz.

TTB Yüksek Onur Kurulu üyeleri: Dr. Sezai Berber, Dr. Naki Bulut, Dr. Ahmet Etit, Prof. Dr. Taner Gören, Prof. Dr. Taha Karaman, Dr. Şemsettin Koç, Dr. Ali Özyurt, Dr. Derya Pekbayık, Prof. Dr. Hafize Öztürk Türkmen.

TTB Denetleme Kurulu üyeleri: Dr. Gamze Varol Saraçoğlu. Dr. Hüseyin Şahin, Dr. Dilek Yıldırım.

*****

Prof. Dr. Raşit Tükel’in konuşmasından notlar

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, kongrede yaptığı konuşmada, TTB Merkez Konseyi’nin 10-12 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen 67. Büyük Kongresi’nden bu yana iki yıl geçtiğini belirterek, Olağanüstü Hal (OHAL) koşulları altında, temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, ülkenin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yönetildiği bu dönemde, bütün alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da hukuksuzluklar yaşandığını kaydetti.

Kamu görevinden ihraçlar
OHAL döneminde 14 KHK ile 100 bini aşkın kamu görevlisinin herhangi bir kanıta dayanmadan, savunma hakkı tanınmadan ve adil yargılanma yolları tıkanarak kamu görevinden çıkarıldığını belirten Tükel, bu dönemde KHK’larla ihraç edilen hekim sayısının 3342 olduğunu kaydetti. Tükel, ihraç edilenler arasında TTB’nin geçmiş dönemdeki başkanı ve ikinci başkanı da olmak üzere çeşitli kurullarında görev yapmış ya da yapmakta olan isimlerin, tabip odalarının yöneticilerinin, TTB Büyük Kongre delegeleri ve TTB üyelerinin de bulunduğuna dikkat çekti.

Güvenlik soruşturmaları
Bu dönemin önemli bir sorununun da KHK ile kamu görevine başlayanlara güvenlik soruşturması yapılma zorunluluğunun getirilmesi olduğunu belirten Tükel, çok sayıda yeni mezun hekimin güvenlik soruşturmalarının olumsuz olduğu gerekçesiyle mecburi hizmet atamaları yapılmadığını, birçoğunun da güvenlik soruşturmaları tamamlanmadığı gerekçesiyle aylarca bekletildiğini aktardı. Tükel, güvenlik soruşturmalarının kaldırılması ve güvenlik soruşturmaları ile bekletilen ya da ataması yapılmayan hekimlerin görevlerine bir an önce başlatılması gerektiğini kaydetti.

Merkez Konseyi üyelerine gözaltı
Bu dönemin TTB tarihine de geçen bir diğer büyük saldırısını bizzat TTB Merkez Konseyi olarak yaşadıklarını belirten Tükel, hekimliğin evrensel ilkeleri doğrultusunda daha önce de defalarca dile getirdikleri “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla önce en yetkili ağızlarca hedef gösterilerek tehdit edildiklerini daha sonra da gözaltına alındıklarını anlattı. Tükel, bu sürecin yurt içinde ve yurt dışında çok büyük tepkilere yol açtığını belirterek, destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Onur Hamzaoğlu’nun tutuklanması
Bu sürecin ardından, TTB Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun da bir basın açıklaması dolayısıyla gözaltına alındığını ve halen Sincan F tipi 2 No’lu Cezaevi’nde tutuklu bulunduğunu belirten Prof. Dr. Raşit Tükel, konuşmasında Onur Hamzaoğlu’na selam göndererek, bir an önce özgürlüğüne kavuşması dileğini iletti.

Sağlıkta Dönüşüm Programı
Türkiye’de sağlık alanında büyük olumsuzluklar yaşandığını belirten Raşit Tükel, 15 yıldır uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP) çok sayıda soruna yol açtığını söyledi. Tükel, SDP’nin temel ayakları olarak yaşama geçirilen Kamu Hastane Birlikleri uygulamasının kaldırıldığını, Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasının açık verdiğini, performans sisteminin sağlık hizmetinin niteliğini düşürdüğünü anlattı.

SDP’nin bir diğer ayağı olan aile hekimliği sistemi ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin parçalı hale getirildiğini belirten Tükel, sürekli değişen mevzuatla hekimlerin ve hastaların içinden çıkılması zor sorunlarla karşı karşıya bırakıldığını vurguladı. Tükel, performans sistemi ve döner sermaye uygulamasının kaldırılması, GSS’nin terkedilmesi ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Sağlıkta dönüşümün son dönemi: Şehir hastaneleri
Tükel, kamu-özel ortaklığı finansman yöntemiyle yapılmakta olan şehir hastaneleriyle ilgili de bilgi verdi. Şehir hastanelerinin çok büyük bir kamusal yük olduğunu belirten Tükel, bu modelden vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

Tıp fakültelerinde nitelik sorunu
Raşit Tükel, tıp fakültelerinin ve öğrenci sayılarının yıllar içindeki artışına da dikkat çekerek, “Yeni tıp fakültesi açılmamalı; eğitim açısından asgari standart ve koşulları sağlamayan tıp fakültelerinin tıp ve uzmanlık eğitimi verme yetkisi kaldırılmalıdır. Tıp fakültelerinde öğrenci sayıları, öğretim üyesi sayısı, alt yapı olanakları ve eğitim programı dikkate alınarak belirlenmeli; tıp ve uzmanlık eğitiminin niteliği artırılmalıdır” diye konuştu.

Üniversite hastanelerinin içinde bulunduğu finansal krize de değinen Tükel, tıp fakültelerinin hastaneleriyle birlikte, işletme değil; bilim üreten, öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlayan, nitelikli sağlık hizmeti ile eğitimin iç içe verildiği kurumlar olması gerektiğini vurguladı.

Sağlıkta şiddet
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sağlık alanındaki en önemli sorunlardan biri haline geldiğini belirten Raşit Tükel, uygulanan sağlık politikalarının, sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesi ve hedef gösterilmesinin şiddetin altında yatan önemli sebepler olarak tespit edildiğini aktardı ve TTB olarak Türk Ceza Yasası’na bu konuyla ilgili bir madde eklenmesini önerdiklerini hatırlattı.

Geleneksel, alternatif ve tamamlayıcı sağlık uygulamalarının da bu dönemde yaygınlaştığına ve aşı reddinin giderek arttığına işaret eden Tükel, TTB’nin bu konulardaki çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. İktidarın kadınlara ve kadın sağlığına yönelik çağdışı, erkek egemen görüş ve uygulamalarını kabul etmediklerini belirten Tükel, meslek örgütlerine yönelik saldırılara da karşı çıktıklarını söyledi. Tükel, “Devletin, meslek kuruluşlarının bu işlevlerini yapmasını zorlaştıracak, etkisizleştirecek müdahalelerden kaçınması, toplumsal ve demokratik bir zorunluluktur” diye konuştu. Prof. Dr. Raşit Tükel, konuşmasını bu dönemde TTB’ye destek olan tüm hekimlere, beraber çalıştıkları tüm aktivistlere, tüm emek ve meslek örgütlerine ve TTB çalışanlarına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

****

Konukların konuşmaları…

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri Neslihan Sevim, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, HDP İstanbul Milletvekili adayı Erkan Baş, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent, NÜSED Yönetim Kurulu üyesi Uğur Cilasun, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı konuşmalarıyla TTB Büyük Kongresi’ni selamladılar.

Konuşmacılar, hekimliğin evrensel ilkelerini savunarak “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” dedikleri için bedel ödemek zorunda kalan TTB Merkez Konseyi üyelerine her koşulda yaşamdan yana tavırlarını sürdürdükleri için teşekkür ettiler ve desteklerini ilettiler.

****

Onur Hamzaoğlu’nun mesajı

Değerli meslektaşlarım, Merhaba! “Suçsuzlukları öldürmeye devam ettikleri” için, 29 yıldır ilk defa TTB Büyük Kongre’sinde aranızda olamıyorum. Ancak, biliyorum ki, ulaşmak ve kullanabilmek için nüfus cüzdanının yeterli olduğu eşit, parasız, nitelikli sağlık hizmeti ile hekimlerin, sağlık emekçilerinin tükendiği, yabancılaştığı değil, kendini yeniden, yeniden üretebildiği çalışma koşullarını hayata geçirebilme umudumuz, heyecanımız ve kararlılığımız devam ediyor. 24 Haziran’da Barış barajı geçtiğinde halk sağlığı sorunlarımızın önemli bir bölümünü çözebilmemiz için yeni bir fırsatı yaratabileceğimizi düşünüyorum. Başarılı bir Kongrenin tatlı yorgunluğu ile önemli bir adımı daha yine hep birlikte atıp sandıklara sahip çıkarak bunu da başarabiliriz. Nazım Hikmet’in dediği gibi “çok alametler belirdi, vakit tamamdır”. Bu yıl, Ocak 2018’de 40 yaşında olgun bir genç olan Toplum ve Hekim Dergimiz adına 69. TTB Büyük Kongresi katılımcılarını, Merkez Konseyi üyelerimizi ve Divanı saygı ve sevgi ile selamlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Etkin ve Demokratik TTB var. İyi ki TTB var.