“Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” yapıldı

Haberler

TTB; yürütülen çalışmaların olabildiğince ortak, mevzuata uygun ve hekimlik ortamının ihtiyaçlarına yönelik yapılabilmesi için tabip odalarının yeni seçili kurul üyeleri ile bir araya geldi. Ankara’da düzenlenen “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısına 25 tabip odasından temsilci katıldı.

Tıp Dünyası – ANKARA

Tabip Odalarında 2018-2020 döneminde görev yapacak Yönetimin Kurullarının belli olmasının ardından, Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı düzenlendi. Ankara’da 20.05.2018 tarihinde yapılan toplantıya, 25 tabip odasından temsilci katıldı.

Yürütülen çalışmaların olabildiğince ortak, mevzuata uygun ve hekimlik ortamının ihtiyaçlarına yönelik yapılabilmesi için organize edilen toplantıda, oda yöneticilerinin günlük etkinliklerini yürütürken sık karşılaştıkları (örgütsel, idari, mali, hukuksal, mevzuata ilişkin vb.) sorunlarla ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.

TTB ve sağlık politikaları

TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yürütücülüğünde gerçekleşen toplantıda, tanışma ve oda yöneticilerinin beklentilerinin alınmasının ardından, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, “TTB, Sağlık Politikaları” konulu bir sunum yaptı.

Prof. Dr. Tükel konuşmasında; Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamaları kapsamında, Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması, sağlık işletmeleri modeli ve performansa dayalı ödeme sistemi, Genel Sağlık Sigortası (GSS), Kamu Özel Ortaklığı modeli, şehir hastaneleri, aile hekimliği, hekime yönelik şiddet, KHK, OHAL ve hekimlik, halkın sağlığını tehdit eden Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları (GATSU) konularına dikkat çekti. OHAL sonrası Sağlık Bakanlığı ve tıp fakültelerinden 3.342 hekimin ihraç edildiğini bildiren Prof. Dr. Tükel, hekimlerin, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmalarının engellendiğini, yan dalı olanların ana dalda çalışma haklarının kısıtlandığını, esnek ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaştığını söyledi.

Prof. Dr. Tükel, güvenlik soruşturmaları nedeniyle devlet hizmeti yükümlülüğü atamalarının gecikmesine ve yeni mezun hekimlerden güvenlik soruşturması olumsuz çıkanların, hekimlik yapma haklarının elinden alınmasına tepki gösterdi.
TTB tarafından hazırlanan, Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı ve Fiili Hizmet Süresi Zammı Yasa Önerisi ile halk sağlığını tehdit eden GATSU hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Tükel, TTB’nin taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

– Kamu hastanelerinde döner sermaye bütçesi terk edilerek genel yönetim bütçesine geçilmeli.
– Performansa dayalı geri ödeme uygulaması kaldırılmalı.
– Hastalardan katkı ve katılım payı alınması sonlandırılmalı.
– GSS sisteminden vazgeçilerek sağlık hizmetlerinin finansmanının genel bütçeden sağlandığı adil, maliyet olarak ucuz ve kolay yönetebilen bir sistem oluşturulmalı.
– Şehir hastaneleri kamulaştırılmalı.
– Toplumun ihtiyacı olan; nitelikli, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık hizmeti tüm kullanıcılara eşit olarak sunulmalı.

“TTB, hekimlerin ve vicdanın sesi olmaya devam edecek”
Prof. Dr. Tükel’in konuşmasından sonra söz alan TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber ise katılımcıları TTB çalışmaları hakkında bilgilendirdi. TTB bünyesinde faaliyet gösteren kol, komisyon ve çalışma gruplarının aktivitelerini anlatan Dr. Sezai Berber, TTB’nin hekimlerin ve vicdanın sesi olmaya devam edeceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez ise oda yönetim kurulu çalışmaları konusunda bir sunum yaparak, Bursa Tabip Odası örneği üzerinden deneyim ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.

Dr. Elitez, “Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi, Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Paylaştırılması, Paylaşılan Görevlerin İzlemi, Örgüt İçi ve Diğer Üyelerle İletişim, Oda Çalışanları, Komisyonlar, Yazışmalar, Arşiv ve Dökümantasyon” konularında bilgilendirmede bulundu.

Toplantının ikinci bölümünde ise katılımcılar; mali işler, disiplin soruşturması ve kovuşturmasında yöntemler ile hukuksal mevzular hakkında bilgilendirildi.

Toplantı, oda temsilcilerinin; hekimlerin üye olarak tabip odalarında aktif yer almalarının sağlanması, odalar arasında birlik ve dayanışmanın önemi, disiplin soruşturmaları vb. konularda görüş ve öneri sunmalarıyla sona erdi.