Geciken TUS sonuçlarına TTB’den çözüm önerisi

Haberler

Tıp Dünyası – ANKARA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS) sonuçlarının açıklanmasının her sınav sonrasında aylarca gecikmesinin önüne geçmek amacıyla, ÖSYM Yasasında değişiklik yapılmasını önerdi.

TTB Merkez Konseyi tarafından, Sağlık Bakanlığı’na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) gönderilen yazılarda, TUS sonuçlarının açıklanmasının gecikmesinin yarattığı sorunlara değinilerek, yapılacak yasal bir düzenleme ile buradaki aksaklıkların önüne geçilebileceği belirtildi.

Uzmanlık eğitiminde temel rolü olan bu kurumlara 23 Kasım 2017 tarihinde gönderilen yazıda, sınav sonuçlarının açıklanması ve eğitim kadrolarına yerleştirmede yaşanan gecikmenin genellikle hatalı soru iddialarının mahkemeye taşınması ve mahkeme sürecinin uzaması dolayısıyla yaşandığına işaret edildi. Bu davalarda esasen tıbbi bilimsel inceleme yapıldığı da belirtilerek, yapılacak bir yasal düzenlemede yer alması için şu önerilerde bulunuldu:

– Sınav sorularına yönelik itirazın, sınavdan itibaren 10 gün içinde ÖSYM’ye yapılması,

– Bu itirazların ÖSYM bünyesinde kurulacak bir Komisyon tarafından kesin olarak karara bağlanması,

– Bu Komisyonun itiraza uğrayan sorunun ilgili olduğu uzmanlık veya yan dal uzmanlık alanlarından üç profesörden oluşması,

– Komisyon asıl ve yedek üyelerinin YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenmesi,

– Komisyonun en fazla 15 gün içinde itirazı karara bağlaması,

– Oybirliğiyle alınan Komisyon kararlarının kesin olması,

– Oybirliği sağlanamadığında, aynı belirleyici kurumlar tarafından önceden görevlendirilmiş yedek üyeler arasında Komisyonda ad çekme suretiyle belirlenen iki üyenin de Komisyona katıldığı toplantıda itirazın yeniden görüşülmesi suretiyle verilen kararların kesin olması.