Yıpranıyoruz, hakkımızı istiyoruz!

Haberler

Sağlık emek ve meslek örgütleri, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının uzun yıllardır çözülemeyen fiili hizmet süresi zammı talepleriyle ilgili yasa teklifi hazırladılar.

Tıp Dünyası – ANKARA –

Sağlık emek ve meslek örgütleri, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının uzun yıllardır çözülemeyen fiili hizmet süresi zammı talepleriyle ilgili hazırladıkları yasa teklifini düzenledikleri basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdular. 

Türk Hemşireler Derneği Genel Merkezi'nde 24 Aralık 2014’de düzenlenen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Türk Dişhekimleri Birliği İkinci Başkanı Serdar Sütçü, SES Eş Başkanları Gönül Erden ve İbrahim Kara, Türk Hemşireler Derneği Başkan Yardımcısı Çiğdem Özdemir ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket Özgür katıldılar. Basın açıklamasını Türk Hemşireler Derneği Başkan Yardımcısı Çiğdem Özdemir okudu. 

Özdemir, Türkiye’de sağlık çalışanlarının en az 40 yıldan bu yana dile getirdiği fiili hizmet zammı yani yıpranma payı taleplerinin ardındaki temel gerekçenin, sağlık hizmeti verilen mekanların, çalışma koşulları ne kadar uygun olursa olsun, insan sağlığı yönünden çeşitli tehlikeler barındırması olduğunu söyledi. Özdemir, “Buna mesleki riskler de eklendiğinde sağlık çalışanlarının yıllardır fiili hizmet zammından mahrum bırakılarak haksızlığa uğradıkları açıktır” diye konuştu.

Dünya tıp literatürünün sağlık hizmetinin ne denli tehlikeli bir alan olduğun dair sayısız bilgi ve kanıt içerdiğini belirten Özdemir, sağlık emek ve meslek örgütleri olarak dünya ölçeğindeki çalışmaları derlediklerini ve sağlık çalışanlarının uğradığı haksızlığın sona ermesi için bir yasa teklifi hazırladıklarını söyledi. Hazırlanan teklifin gerekçeleriyle birlikte bir broşür haline getirildiğini kaydeden Özdemir, teklifi başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin başkan vekilleri ve milletvekilleri ile de paylaşacaklarını bildirdi.

Sağlık çalışanları fiili hizmet zammı kapsamına alınmalı

Sağlık emek ve meslek örgütleri, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Fiili Hizmet Zammı Süresi” başlıklı 40. maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına ek bend ve sözcük eklenmesine ilişkin yasa teklifi hazırladı.

Buna göre, kanunda 18 kategori olarak düzenlenen riskli iş alanlarına 19. kategori olarak “Sağlık ve Sosyal Hizmet Verilen İşyerleri”nin de eklenmesi önerildi. Sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde çalışan sağlık personeline 120, sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde nöbet, icap nöbeti, uzatılmış mesai gibi çalışma biçimiyle çalıştırılanlara 150, yoğun bakım, acil sağlık hizmetleri, ameliyathane, iyonlaştırıcı radyasyon iş veya işlemleri ile ağırlığı ve yıpratıcılığı bakımından benzer nitelikte işlerde çalışan sağlık personeline 180, sağlık ve sosyal hizmet verilen işyerlerinde çalışan diğer hizmet sınıfına dahil personele 60, nöbet, icap nöbeti, uzatılmış mesai gibi çalışma biçimleri ile yoğun bakım, acil sağlık hizmetleri ameliyathane, iyonlaştırıcı radyasyon iş veya işlemleri ile ağırlığı ve yıpratıcılığı bakımından benzer nitelikteki işlerde çalışan diğer hizmet sınıfına dahil olan personele de 90 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması önerildi.

Yasa teklifi, Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ve Türk Psikologlar Derneği tarafından hazırlandı. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.