TTB Heyeti Sağlık Bakanı ile görüştü

Haberler

Fiili hizmet zammı, emekli hekim maaşlarında artış ve emekliliğe yansıyan güvenceli ücret artışı önerileri Sağlık Bakanlığı’na sunuldu

Tıp Dünyası – ANKARA

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile görüşen TTB Heyeti, fiili hizmet zammı, emekli maaşlarında artış, emekliliğe yansıyan güvenceli ücret artışı, sağlık alanında şiddetin önlenmesine ilişkin yasa maddesi ve aile hekimliğinin kamu görevi olduğuna ilişkin yasa maddesi önerilerini içeren talepleri Müezzinoğlu’na iletti.

Sağlık Bakanlığı’nda 25 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, İkinci Başkan Dr. Raşit Tükel, Genel Sekreter Dr. Özden Şener, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Filiz Ünal İncekara, Dr. Deniz Erdoğdu, Dr. Hüseyin Demirdizen ve Dr. Şeyhmus Gökalp, TTB Hukuk Bürosu Koordinatörü Dr. Hakan Giritlioğlu, Olağandışı Sağlık Hizmetleri Kolu'ndan Dr. Bülent Aslanhan ve TTB Hukuk Bürosu'ndan Av. Ziynet Özçelik katıldı. Görüşmede Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Eyüp Gümüş ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Osman Arıkan Nacar da yer aldılar.

Güneydoğu’da sığınmacıların durumu

İki buçuk saat süren görüşmede öncelikle Suriye ve Irak sınırından yaşanan göç ele alınarak bölge tabip odalarından gelen bilgiler doğrultusunda hazırlanan haftalık durum raporu sunuldu. Bölge üzerinden Türkiye'ye girenlerin gerek koruyucu sağlık hizmetinden, gerekse tedavi hizmetlerinden ayrımsız yararlanabilmesi gerektiği, TTB'nin buna ilişkin olarak katkı vermeye hazır olduğu, bölgeye geçici görevlendirmelerde gönüllülerin öncelikle tercih edilmesi dileği, TTB'nin 250 hekimden oluşan bir gönüllü havuzuna oluşturduğı bilgisi aktarıldı. TTB'nin düzenlediği olağandışı durumlarda sağlık hizmeti eğitiminin yaygınlaştırılabileceği vurgulandı.

Fiili hizmet zammı yasa önerisi

Görüşmenin sonraki bölümünde bütün hekimleri ilgilendiren fiili hizmet zammına (yıpranma payı) ilişkin olarak hazırlanan TTB önerisi, emekli hekim aylıklarını hakkaniyetli bir düzeye getirmek üzere hazırlanan TTB önerisi, kamuda ve devlet üniversitelerinde çalışan hekimlerin aylıklarının emekliliğe de yansıyacak şekilde artırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin TTB önerisi, aile hekimlerinin kamu personeli olduğuna ve güvenceli çalışma şartlarının teminine yönelik olarak hazırlanan TTB önerisi ile kurum hekimlerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik olarak imzaladıkları dilekçeler toplu olarak Sağlık Bakanı'na sunuldu. Aile hekimlerinin güvenceli çalışmalarının vazgeçilemez olduğu, sözleşme süreçlerinin TTB'nin taraf olduğu bir toplu sözleşmeye dönüştürülmesi gerektiği, tek taraflı olarak dayatılan sözleşmelerin kabul edilemez olduğu belirtildi. Üniversiteler ile devlet hastaneleri arasında hayata geçirilen ortak kullanım protokolleriyle ortaya çıkan durum, alanda yaşanan sayısız sorun aktarıldı. Protokollerle birlikte yaşanan ücret ve diğer özlük haklarındaki adaletsizlik, eğitim ve araştırma hastanelerindeki eğitici kadrolar, uzman hekimler ve asistanların mağduriyetleri, üniversitelerde yaşanan problemlere değinildi.

Sağlık alanında şiddete karşı yasa önerisi

TTB’nin, Türkiye sağlık ortamının en önemli sorunlarından olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusundaki hassasiyeti dile getirilirken, Sağlık Bakanlığı ile ortak adım atma dileği ve şiddeti önlemeye katkısı olabilecek yasa önerisi de iletilenler arasında yer aldı. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.