Sayıştay: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu verileri güvenilir değil

Haberler

Sayıştay Raporunda “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinin 2013 yılı mali rapor ve tablolarının doğru ve güvenilir bilgi içermediği kanaatine varılmıştır” tespiti yapıldı.

Özgür ERBAŞ – ANKARA

Sayıştay Raporunda “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinin 2013 yılı mali rapor ve tablolarının doğru ve güvenilir bilgi içermediği kanaatine varılmıştır” tespiti yapıldı.

Sayıştay denetim raporunda özellikle döner sermaye işletmelerine ilişkin işlemlerinin hemen her alanında yanlışlık, mevzuata aykırılık ve belirsizlikler tespit edildiği vurgulanıyor. Raporda sağlık tesislerindeki yöneticiler ile bankalar arasında "belirsiz" ilişkiler kurularak döner sermaye kaynaklarındaki giderler ve gelirlerin denetim dışına çıkarıldığı belirtiliyor. Yöneticilerin bankada tutulan kamuya ait ödenekler için faiz almadığı, temin edilen diğer menfaatlerin ise bütçeye gelir kaydedilmediği belirtiliyor.

Raporda özet olarak;

-Sağlık tesislerinin içinde ve çevresindeki kantin gibi ticari alanların kiralarının tam tahsil edilmediği, kiracıların belirlenen alanların dışına çıkarak kamu alanlarını işgal ettikleri, elektrik, su vb. borçlarını ödemedikleri,

-Trafik kazalarından kaynaklı sağlık hizmeti bedellerini sonuç olarak sigorta şirketlerinden tahsil edilmesi gerekirken mevzuat değişiklikleri nedeniyle SGK ile Sağlık Bakanlığının karşı karşıya getirildiği ve kamu kaynaklarına 76.281.643,61 TL zarar verildiği,

-2013 yılı tüm bütçe gider kalemleri arasında 303.048.908,91 TL Ek Ödemenin Kamu Hastane Birliği sözleşme yapmış yönetici ek ödemeleri olduğu,

-Hizmet Üretim Giderlerinin, 4.828.804.986,19 TL’lik kısmını Laboratuvar Hizmet Alımı, Yemek Hizmet Alımı, Tıbbi Atık Hizmet Alımı, Görüntüleme Hizmet Alımı gibi giderlerin oluşturduğu,

-2013 ve önceki yıllar için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesinde sağlık hizmeti verilip de hizmet karşılığı tutarlardan muhasebeleştirilmeyenlere ilişkin sağlık tesislerinden derlenen veriler neticesinde 102.066.185 TL’nin mali tablolarda yer almadığı,

-Yapılan hatalı uygulama 3.143.122,86 TL SHÇEK payı tutarının eksik hesaplanmasına neden olduğu,

-Kahramanmaraş, Aydın, Adıyaman, İstanbul, Mardin illerinde tayini çıkan, ücretsiz izne ayrılan, askere giden ya da istifa eden personelin ilişkisinin HBYS üzerinden kesilmeyerek bir iki ay daha hastanede çalışmış gibi göstermek suretiyle kendilerine ek ödeme tahakkuku yapılıp ödeme aşamasında banka listesi değiştirilerek bu tutarların mutemetlerin şahsi hesabına aktarıldığı, tahakkuk eden sabit ve sabit dışı performans tutarlarının banka listesinde mutemet tarafından değişiklik yapılarak her bir personelin alacağı meblağdan hissedilmeyecek kadar küçük bedeller kesilerek mutemetlerin şahsi hesabına aktarıldığı şüphesiyle TKHK’ya bilgi verildiği,

-Sağlık tesislerinin ekseriyetinde satın alma, tahakkuk, faturalandırma ve yaklaşık maliyet hazırlama birimi gibi kamu hizmetleri açısından kritik sayılabilecek birimlerde firma elamanlarının istihdam edildiği,

-Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler değerlendirilirken ihale komisyonlarınca Tebliğdeki şartların göz önünde bulundurulmadığı, bu kapsamdaki komisyon kararlarının gerekçelendirilmediği ve kamu yararı gerekliliğinin net olarak ortaya konulmadığı,

-Temizlik, güvenlik ve yemek hizmeti gibi hizmet alım ihalelerinin doğrudan temin yöntemleriyle yapıldığı,

tespitleri yapıldı.