Aile Hekimleri Eylemde!

Gündem

Tıp Dünyası – HABER MERKEZİ – Sağlık Bakanlığı’nın, Anayasa Mahkemesi’nde hala görüşülüyor olmasına rağmen, yayımladığı genelge ile Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) çalışanlarına kamu hastaneleri acillerinde ve 112 istasyonlarında “nöbet” tutmaya zorlaması tüm yurtta protesto edildi. TTB ve TTB Aile Hekimliği Kolu’nun çağrısıyla tabip odaları; sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinin de desteği ile 29 Nisan 2014 tarihinde bulundukları illerin Halk Sağlığı Müdürlükleri önünde basın açıklamaları yaptı, “acil nöbetlerini” tutmayacaklarını gerekçeleriyle birlikte anlatan dilekçelerini İl Halk Sağlığı Müdürlüklerine iletti.
Ankara’da gerçekleşen eylemde konuşan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara bir süredir Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüşmek üzere randevu talep ettikleri halde kendilerine geri dönülmediğini belirtti. Dr. İncekara, Ankara’da aile hekimlerine yazılan nöbetlerin yarısının 112 acillere yarısının da devlet hastaneleri acil servislerine verildiğine dikkat çekerek, 112’lerin özel çalışma biçimleri olduğunu hatırlattı ve “Bu angaryalar sırasında bir çalışanın, bir hastanın veya yaralının başına bir şey gelirse bu sizin sorumsuzluğunuz nedeniyle olacaktır.” diye konuştu.
Daha sonra söz alan TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan da birinci basamak sağlık hizmetinin misyonunun koruyucu hekimlik olduğunu ifade ederek, acil sağlık hizmeti ile koruyucu sağlık hizmetinin birbirinden farklı şeyler olduklarını ve şimdi getirilmek istenen sistemin bilimsel olmadığını söyledi. Bu uygulamanın sağlık sistemine hiçbir katkısı olmayacağını ve sadece çalışanları ve hastaları mağdur edeceğini belirten İlhan, “Sağlık hizmetlerini çorbaya dönüştüren sağlık yetkilileriyle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı önünde eylem

Aile hekimlerine hukuksuz şekilde dayatılan nöbet uygulaması, tüm Türkiye’den aile hekimlerinin katılımla 3 Mayıs 2014 tarihinde ise Sağlık Bakanlığı önünde bir kez daha protesto edildi.
Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu’nun çağrısıyla pek çok ilden tabip odaları, aile hekimliği dernekleri ve sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri Ankara’da Abdi İpekçi Parkı’nda bir araya geldiler. Hekimler ve sağlık çalışanları, angarya nöbeti tutmayacaklarını dile getirdiler. “Aile Hekimi Köle Değildir” “Acil Nöbetine Hayır” yazılı dövizler taşıyan hekimler ve sağlıkçılar, sık sık “Hastanede Nöbet Tutmayacağız” ve “Birleşe Birleşe Kazanacağız” sloganları atarak basın açıklamasının yapılacağı Sağlık Bakanlığı önüne yürüdüler.
Bakanlık önünde yaptığı konuşmada ASM hekim ve çalışanlarına seslenen Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, “TTB olarak sizlerin bu haklı direnişinizi kutluyor, arkanızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” diye konuştu. Acil servislerde yaşanan problemlerin başka alanlarda problem yaratarak çözülemeyeceğini ifade eden Dr. İlhan, yürütülen sağlık politikalarıyla hekimleri de birbirleriyle çatışı hale getirildiğini, böyle sağlık hizmeti verilemeyeceğini söyledi. Acil sağlık hizmeti ile birinci basamak koruyucu hekimliğin tamamen farklı uzmanlık alanları olduğunun altını çizen TTB Genel Sekreteri, “Bilimsel bir sistem kurulana kadar angarya nöbetlere hayır” dedi.

Ankara Aile Hekimleri Derneği adına konuşan Dr. Dadal Günçe ise “Sağlık Bakanlığı çuvalladığı için yasalarla ve yönetmeliklerle ait olmadığımız bir yerde nöbet tutmamız isteniyor” diyerek, bu nöbetlerin Bakanlıkla imzalanan sözleşmelerin açıkça ihlali olduğunu belirtti. Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası adına söz alan Erkal Genişler ise sendika olarak bu düzenlemeye karşı çıktıklarını ifade ederek, “Sağlık Bakanı’nın ASM elemanları olarak ne iş yaptığımızı bilmediğini düşünüyor, kendisini, ne iş yaptığımızı öğrenmek üzere gelip bir günü ASM’de geçirmeye davet ediyoruz” dedi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Başkanı Dr. Çetin Erdolu ise birinci basamakta uygulanmaya çalışılan sistemle, beş kişinin işini bir kişiye yaptırarak ve sağlıkçıların omuzlarına ağır iş yükü yükleyerek sağlıkta tasarrufa gidilmeye çalışıldığını söyledi.

Basın açıklamasının ardından hekimler ve sağlıkçılar Abdi İpekçi Parkı’na dönerek, nöbet uygulamasına karşı çeşitli illerde geliştirilen bir mücadele yöntemleri üzerine konuşup deneyim paylaştılar ve bir arada mücadele etmenin önemini vurguladılar.

Danıştay: Aile hekiminin dinlenme hakkı gözardı edilemez

Türk Tabipleri Birliği tarafından 31 Aralık 2010 tarihinde yayımlanan aile hekimlerine yapılacak ödemelerle ilgili yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali için dava açıldı. Bu davada Danıştay 5. Dairesi,  Aile Hekimliği Kanunu’nda aile hekimlerinin izin haklarının düzenlenmediğini, bunun dinlenme hakkını güvencesiz bıraktığını, bu durumun da Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi.

Danıştay, izin hakkının doğrudan dinlenme hakkıyla bağlantılı olduğunu, kullanılacak izinlerin ve buna ilişkin çerçevenin kanunda düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle yasanın Anayasa’nın dinlenme hakkıyla ilgili 50. maddesine, kamu görevlilerinin her türlü haklarının yasa ile düzenlenmesine ilişkin 128. maddesine,  konunun yönetmeliğe bırakılmasının yasama yetkisinin devredilmezliğine ilişkin 7. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına karar verdi.