Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 7. Maddesinin 5. Fıkrasının Yürütmesi Durduruldu

Haberler

Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin iki düzenlemesinin iptali istemi ile dava açılmış, bu düzenlemelerin telafisi imkânsız zarara da yol açacağından bahisle yürütmelerinin durdurulması istenmiştir.

Danıştay 8. Dairesi, yönergenin sağlık hizmeti sunumunda acil ihtiyaçlar giderilinceye kadar doktor öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda üniversite yönetim kurulu kararı ile yönergede belirlenen şartların aranmayacağına ilişkin 7. maddesinin 5. fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Kararın gerekçesinde, 2547 sayılı Yasada acil durum hallerinde koşulların aranmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı belirtilmiş, buna karşın yönergede üst hukuk normlarında aranan şartların kapsamını değiştirici mahiyette hükümlere yer verildiği ve düzenlemenin üst hukuk normuna uygun olmadığı ifade edilmiştir.

Aynı dava ile iptali talep edilen bazı akademik ve idari görevlerde yer almış olanlara puan verilmesine ilişkin Yönergenin Ek-1 Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri D. Akademik ve İdari Görevler bölümünün yürütmesinin durdurulması istemimiz ise gerekçesiz biçimde reddedilmiştir. Söz konusu düzenlemenin yasada aranan “münhasıran bilimsel kaliteyi artırmaya yönelik” ve akademik kriterlere ilişkin olmaması ile üst hukuk normlarına aykırılığının yanı sıra kamu yararına da uygun olmadığı belirtilerek itiraz edilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.