21. Pratisyen Hekimlik Kongresi 8-11 Kasım’da

Haberler

Pratisyen hekimliğin bağımsız bir tıp disiplini olmasına katkı sunmak ve birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 1990 yılından bu yana düzenlenen Pratisyen Hekimlik Kongresi bu yıl “İnadına Birinci Basamak” temasıyla, Hatay’da düzenleniyor.

Tıp Dünyası – ANKARA

1990-1998 arasında TTB tarafından düzenlenen, 1998 yılında Pratisyen Hekimlik Derneği’nin (PHD) kurulmasından bu yana da TTB ve PHD’nin birlikte düzenlediği Pratisyen Hekimlik Kongreleri’nin yirmibirincisi 8-11 Kasım 2018 tarihlerinde Hatay’da gerçekleştirilecek. Kongrenin bu yılki teması “İnadına Birinci Basamak” olarak belirlendi.

TTB Pratisyen Hekimler Kolu Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım, Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin TTB ve pratisyen hekimler açısından önemini Tıp Dünyası’na anlattı. Yıldırım’ın aktardıkları şöyle:

Birinci basamağın geliştirilmesine katkı

“Pratisyen Hekimlik Kongreleri, pratisyen hekimliğin ülkemizde de bağımsız bir tıp disiplini olması sürecine ve bu alanda mesleki pratiğini sürdüren hekimlerin sürekli mesleki gelişimine katkı sunmakta, ülkenin farklı bölgelerinde ve ortamlarında çalışan pratisyen hekimlerin mesleki deneyimlerini paylaşmalarına olanak sunmaktadır. Ülkemizde ve dünyada değişen sağlık politikalarının mesleki pratiğe ve toplum sağlığına etkilerini değerlendirme olanağı sunmakta ve uzmanlık disiplinleri ile pratisyen hekimlik alanı arasında ki ilişkilerin gelişmesini sağlamaktadır. Pratisyen hekimleri bilimsel araştırmalara yönlendirmekte, dünyanın farklı ülkelerindeki uygulama örnekleri ile ülkemizdeki uygulamaların karşılaştırılmasına ve bu ülkelerden gelen meslektaşlarımızla buluşma ortamı sunmaktadır. Pratisyen hekimlerin, özlük hakları ve mesleki sorunlarını tartışabilmelerine ve çözüm yollarını ortaklaştırmalarına ortam sunmakta ve meslektaşların buluşması için sosyal ortam yaratmaktadır.”

Eşit, ulaşılabilir, tamamen ücretsiz birinci basamak hedefimiz

“Bilindiği gibi, 2002 yılında iktidara gelen ve 16 yıldır tek başına iktidarda olan AKP hükümetleri ilk ve acil iş olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı uygulamaya koydu. Bu programın ilk adımı Aile Hekimliği, ikinci adımı Genel sağlık Sigortası, üçüncü adımı da devlet hastanelerinin işletmelere dönüştürülmesi idi. Özellikle Aile Hekimliği uygulaması ile 1. Basamak sağlık hizmetleri önce bireye ve topluma dönük hizmetler olarak ikiye bölündü. Bireye dönük uygulamalar Aile sağlı Merkezleri (ASM), topluma dönük hizmetler ise Toplum Sağlığı Merkezlerince(TSM) yürütülmeye başlandı. ASM’ler özel muayenehane mantığı ile çalışan işletmelere dönüştürüldü. ASM çalışanları sözleşmeli personele dönüştürüldü ve çalışma ilişkilerine rekabet unsuru girdi. Performansa dayalı ücretlendirme ile eşitsizlikler artırıldı. Hekim, hekimlik yanında ticari işlerle de uğraşmak zorunda bırakıldı. Ekip hizmeti bozuldu. Uygulamanın başlamasının üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen 1. basamak sağlık hizmetleri ile ilgili ülke göstergelerinde istenilen başarı sağlanamadığı gibi çalışanlarda memnuniyetsizlik giderek artmaya başlamıştır.

Kongrelerimizde, TTB’nin yıllardır savunduğu, “Birinci basamak sağlık hizmetleri; koruyucu hizmetlerin öncelendiği, toplumun ihtiyacı kadar, herkese, bölge tabanlı, eşit, ulaşılabilir, tamamen ücretsiz, yeterli ve nitelikli insan gücüyle, ikinci basamak kurumları işbirliği içinde, etkin bir şekilde sunulmalıdır” perspektifi ile hareket ederek, mezuniyet sonrası eğitim çerçevesinde klinik konuları ve ülke gündeminde birinci basamak alanında yaşanan sorunları işledik ve işlemeye devam ediyoruz.

Konular tespit edilirken, gerek klinik bilimlerde gerek politik tutum konularında kolumuz, TTB Merkez Konseyi aracılığı ile tüm odalara yazı göndermekte, kongrede işlenmesini istedikleri konular yazılı bir şekilde istenmektedir. Esasında sahanın ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda konular tespit edilip işlenmektedir.”

Kültür mozaiği Antakya

“Kongre için Antakya’nın seçilmesinde Antakya’nın kültürel zenginliği, farklı kültürlerin hoşgörü içinde bir arada yaşamaya çalışmasının yarattığı atmosfer etkili oldu. Biliyorsunuz coğrafyamız mezhep, soy kavgasında adeta kan gölüne çevrilmişken, Antakya geçmişi ve kısmen de olsa mevcut yapısı ile farklılıkların korunarak barış içinde bir arada nasıl yaşanılırın en güzel örneğini oluşturuyor. Tarihi dokusu, farklı medeniyet ve kültürlerin tarihi ve canlı izleri ile dolu bir yöreye sahip Antakya, kongre katılımcılarının oturum ve tartışmalardan arta kalan zamanlarını en güzel şekilde geçirebilecekleri bir yöre olması da etkili oldu. Bütün bunların yanı sıra, Antakya’nın altyapı olarak kongre düzenleme açısından gerekli koşulları taşıması ve başta Hatay Tabip Odası olmak üzere, burada çalışan arkadaşlarımızın bu kongrenin Antakya’da olmasını çokça arzulamalarıdır.”

İnadına birinci basamak

“21. Kongremizi, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın, toplum sağlığı alanında, hekimlik alanında, sağlık hizmetlerinde yarattığı tahribata karşı, “Toplum Sağlığı İçin, İyi Hekimlik İçin, Mesleki Bağımsızlığımız İçin, Nitelikli Sağlık Hizmeti İçin İnadına Birinci Basamak” talebimizle topluyoruz. Kongremizin önceliğinin birinci basamak sağlık hizmeti sunumu olduğunu belirterek, alanda çalışan tüm arkadaşlarımız yanı sıra tüm pratisyen hekimleri kongremize davet etmek istiyorum. Gelin hep beraber konuşalım, tartışalım, karar verelim. Mesleğimiz, insanımız, ülkemiz için iyi olanı hep beraber tespit edelim ve hayata geçirilmesi için mücadele edelim. Mesleki geleceğimizde karar verici biz olalım ve uygulatalım.”