Hekimler barışın sesidir!

Makale

17 ülkeden hekimler, savaş, göç ve sağlık sorunlarını konuştular

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Dünya Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen “Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı” başlıklı sempozyum, 17 ülkeden çok sayıda hekimin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Tıp Dünyası – ANKARA

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Dünya Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen “Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı” başlıklı sempozyum 26-27 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Sempozyuma 17 ülkeden yaklaşık 200 temsilci katıldı.

Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İsrail, İsveç, İsviçre, KKTC, Litvanya, Norveç, Polonya ve Ukrayna Tabip Birlikleri temsilcilerinin yanı sıra ABD, Arnavutluk, Uganda’daki çeşitli hekim örgütlerinden, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü (PHR) ve Genç Hekimler Ağı’ndan (JDN) temsilcilerin katıldığı sempozyumda, Türkiye’den de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilciliği, Göç İdaresi Başkanlığı, AFAD, Halkların Köprüsü Derneği, Barış Derneği, Türk Tıp Öğrencileri Birliği (Türk MSIC), Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Toraks Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Hemşireler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, çok sayıda tabip odası ve yerel yönetim temsilcisi yer aldı.

Sempozyumda, “Savaş, göç ve sağlığın sosyal belirleyenleri”, “Göç kaynaklı sağlık sorunları”, “Ortadoğu’da savaşlar ve göç: Türkiye’nin deneyimi ve TTB’nin etkinlikleri”, “Ülkelerin ve kurumların göç politikaları: Eleştirel bir değerlendirme”, “Kadın ve savaş” ve “Ulusal tabip birliklerinin sunumları” başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.

Sempozyumun ilk günü TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Selçuk Erez, Dünya Tabipler Birliği Başkanı Sir Michael Marmot ve AFAD Başkanı İrfan Keskin’in açış konuşmalarıyla başladı.

“Hekimlerin çocuklara sorumlulukları var”

Ardından Sir Michael Marmot’nun “Sağlıkta Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı” başlıklı sunumuna geçildi. Marmot konuşmasında, çatışmaların zorluklarıyla karşı karşıya kalan ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan çocuklara karşı hekimlerin sorumlulukları bulunduğunu vurguladı.

Tabip Birliği temsilcilerinin kendi deneyimlerini aktardığı panele İsveç Tabip Birliği’nden Dr. Heidi Stensmyren, Yunanistan Tabip Birliği’nden Dr. Michail P. Vlastarakos, Belçika Tabip Birliği’nden Prof. André Herchuelz ve İsrail Tabip Birliği’nden Dr. Leonid Eidelmann konuşmacı olarak katıldılar.

MSF deneyimi

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü’nden (MSF) Dr. Apostolos Veizis’in “Göçmenler İçin Tıbbi ve İnsani Yardım” başlıklı, MSF deneyimini ve mücadelesini anlatan sunumunun ardından, Birleşmiş Milletler Sağlık Hakkı Özel Raportörü Dr. Dainius Puras’ın “İnsan Hakları ve Göç” başlıklı sunumuna geçildi.

Almanya Tabip Birliği’nden Prof. Frank-Ulrich Montgomery ve İsviçre Tabip Birliği’nden Dr. Christine Romann’ın konuşmacı olduğu oturumda yine tabip birliklerinin konuya ilişkin deneyimleri ve ülkelerinde yaşadıkları sorunlar aktarıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Nüket Sirman’ın sunumu ve Prof. Vivienne Nathanson’un tebliğ sunumunun ardından ilk günün oturumları sona erdi.

“Avrupa’nın göçmenleri kabul sorunu var”

Sempozyumun ikinci günü Uganda’dan Dr. Margaret Mungherera’nın Afrika Perspektifi’ni anlatığı sunumu ile başladı.

Fransa’dan Dr. Xavier Deau, Polonya’dan Dr. Maciej Hamankiewicz ve Norveç’ten Dr. Barbro Kvaal’ın konuşmacı olarak katıldıkları ve tabip birlikleri deneyimlerinin aktarıldığı oturumla sürdü. Kvaal, “Avrupa’nın göçmen sorunu var diyemem. Bizim göçmenleri kabul sorunumuz var” diye konuştu.

“Hekimler barışın sesidir”

Genç Doktorlar Ağı’ndan (JDN) Dr. Thorsten Hornung’un “Sığınmacıların İhtiyaçlarını Nasıl Karşılarız” başlıklı analizi sunmasının ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan “Ortadoğu’da Savaş ve Göç: Türkiye ve TTB Aktivistlerinin Deneyimi” başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

TTB’nin göç ve göçmenlerle ilgili yaptığı çalışmaları aktardı. İlhan, hekimlerin ve ulusal tabip birliği temsilcilerinin halkın sağlığını oluşturan koşulları bozan savaş ve çatışmalara karşı barış savunucusu olmaları gerektiğini belirterek, “Hekimler barışın sesidir” diye konuştu.

Yerel yönetimlerin deneyimleri

Ardından, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan’ın konuşmacı olarak katıldığı oturuma geçildi. Belediye Başkanları kentlerinde yaşanan deneyimleri aktardılar.

“İnsanlık onuru için mücadele etmeliyiz”

İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü adına sempozyuma katılan DeDe Dunevant’ın “Doktorlar: Sığınma Hakkının Şampiyonları” başlıklı sunumunda Suriye’de sağlık hizmetlerine yönelik şiddeti anlattı. “İnsanlık krizi Suriye’de başlamıştır” diye konuşan Dunevant, insanların doğdukları andan itibaren eşit haklara sahip olduklarının altını çizerken, “İnsan onuru için mücadele etmeliyiz. Birbirimize ihtiyacımız var” diyerek sözlerini tamamladı.

Sempozyum, Prof. Vivienne Nathanson’un tebliğini sunmasının ardından gerçekleştirilen ileriye dönük görüş ve önerilerin alındığı bölümle sona erdi.