Tabip odaları yeni yönetimlerini belirledi

Haberler

Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı tabip odaları seçimli olağan genel kurullarını gerçekleştirdi. 2014-2016 dönemi için tabip odaları, Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirdikleri seçimli genel kurullarında;  yönetim, denetleme, onur kurulu üyeleri ile Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi seçimlerinde oy kullanacak delegasyonunu belirledi. 

 

MUĞLA TABİP ODASI

Muğla Tabip Odası Genel Kurulu 12-13 Nisan 2014 tarihinde yapıldı. İlk yönetim kurulu toplantısının ardından ise yeni yönetim kısa bir basın açıklaması ile hedeflerini açıkladı.

Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu
Dr. Çağlayan Üçpınar (Başkan)
Dr. Cafer Şahin (Genel Sekreter)
Dr. Mehmet Akarca (Sayman)
Dr. Ali İhsan Uysal (Veznedar)
Dr. Sabiha Ercan (Üye)
Dr. Esin Arbil (Üye)
Dr. Altan Özkaya (Üye)

 

Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Çağlayan Üçpınar’ın mesajı:

Muğla Tabip Odası’nın olağan seçimli genel kurulu sonucu Muğla Tabip Odası yönetimini arkadaşlarımızdan devralmış bulunuyoruz. Geçen dönemde özveri ile görev yapan tüm arkadaşlarımıza şahsım ve tabip odası üyeleri adına teşekkürü bir borç bilirim. Bugüne kadar yerel tabip odaları ve genel merkezimiz çalışmalarıyla ülkemizde sürdürülen ve sağlık sistemimizi piyasa koşullarına çeviren, adına da sağlıkta dönüşüm programı denilen hukuksuzluğa karşı savaştık. Elbette ki geçmiş dönemdeki yönetimlerimizle oluşturulan bu karşı duruşumuzu sürdürerek halkımızı aydınlatmaya ve uyarmaya devam edeceğiz.
Sağlık hizmeti sunulan her noktada birey, kurum, grup farkı gözetmeksizin yanlış uygulamaların karşısında olup doğruyu, toplum ve birey sağlığı için yararlı olan seçenekleri duyurma çabalarımızı kesintisiz sürdürme amacı içindeyiz.
Önümüzdeki çalışma döneminde;  iyi hekimlik için, bağımsız demokratik laik bir Türkiye için, mesleğimize, haklarımıza, onurumuza, geleceğimize ve ülkemize sahip çıkmak için, bağımsız bilimsel, çok sesli, demokratik, çözüm üreten, birleştiren, meslektaşlarıyla barışık, güler yüzlü ve mücadeleci bir Tabip Odası yaratmak için çaba göstereceğiz.
Dikkatimiz ve çabamız; sağlık çalışanlarının ve emeklerinin değersizleştirilerek sağlık alanında yaşanan olumsuzlukların faturasının bizlere “şiddet” olarak dönmesi, hukuksuzca yok edilen Muğla Devlet Hastanesi ve hiçbir altyapısı olmayan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin durumu, keyfi idari uygulamalar, aile hekimleri üzerinden toparlanmaya çalışılan sağlık sistem(siz)liği, ayaklar altına alınan mesleki onurumuz, emekliliğimize yansımayan ödemeler ve açlık sınırında yaşayan emekli meslektaşlarımızın durumu üzerinde olacaktır.
Sağlıklı olmak sağlıklı çevre ve sağlıklı toplumdan ayrı düşünülemez. Bu bilinçle ilimizin ve ülkemizin çevre ve doğal kaynaklarımızın gelecek kuşaklara sağlıklı ulaştırılması hedefiyle çevre ve doğa korunması konusunda sorumlu ve müdahaleci bir yapıda olacağız.
Biz hekimlerin her zamankinden daha fazla bir arada olmaya ve örgütlü davranmaya ihtiyacı olduğu bu dönemde,  uluslararası hukuk ve evrensel etik değerler çerçevesinde iyi hekimlik uygulamalarının savunucusu ve koruyucusu olan hekimlerle ve tabip odaları ile kavga eden bir iktidara karşı bu değerleri savunmaya devam etme, gücünü hekim dayanışmasından alan bağımsız, mücadeleci bir tabip odası olma sözü veriyoruz. İlimizdeki kamu kuruluşları, meslek ve emek örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile kurulan iyi ilişkileri sürdürerek, sorunların çözümüne yönelik aktif, yapıcı ve işbirliği içinde Muğla için yararlı olmaya çalışacağız.

 

KASTAMONU ÇANKIRI TABİP ODASI

Kastamonu Çankırı Tabip Odası Genel Kurulu 26-27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Kastamonu Çankırı Tabip Odası Yönetim Kurulu

Op. Dr. Serkan Aydın (Başkan)
Op. Dr. Dursun Baştuğ (Genel Sekreter)
Op. Dr. Emre Uzunoğlu (Sayman)
Op. Dr. Ali Rıza Özcan (Üye)
Dr. Mehmet Çulha (Üye)

Kastamonu Çankırı Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Serkan Aydın’ın mesajı:
Kastamonu – Çankırı Tabip Odası seçimlerinde bize güvenerek göreve getiren tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.
Başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi, insan sağlığının kutsallığını esas alarak toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve halk sağlığını yakından ilgilendiren konularda toplumu aydınlatmayı hedeflemekteyiz. Bunları yaparken tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmayı düşünmekteyiz. Odamıza üye olmayan meslektaşlarımızı üye olmaya davet ediyoruz ve onları, bütün meslektaşlarımızla daha aktif birlikte yöneteceğimiz bir tabip odasına bekliyoruz.

 

AYDIN TABİP ODASI

Aydın Tabip Odası’nın 12-13 Nisan 2014 tarihlerinde yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu sonucunda 2014–2016 dönemi Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Metin Aydın (Başkan)
Dr. Adalet Çıbık (Genel Sekreter)
Dr. Işık Doğan (Muhasip)
Dr. İsmail Hakkı Ertin (Veznedar)
Dr. Alparslan Ünsal (Üye)
Dr. Güneri Kuruöz (Üye)
Dr. Arif Erkan (Üye)

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Metin Aydın’ın mesajı:

Sağlıkta ki dönüşümün yıkıcı etkileri giderek artarken, buna paralel olarak ülkede ki antidemokratik uygulamalarda artmaktadır. Maalesef hekimler ve ülke insanlarımız bu durumda nasıl hareket edeceklerini veya nasıl bir pozisyon alacakları konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar.
Yaşanılan bu sıkıntı tabip odaları olarak bizleri de etkilemektedir. Biz Aydın Tabip Odası olarak 1. 2. 3. basamaktaki kamu ve özel sektörde çalışan hekimlerin sorunlarını ortaklaştıramazsak çözüm aşamasında sorun yaşayacağımıza inanıyoruz. Birlik ve beraberlik ortamı yaratabilmek içinde hekimler arasındaki ücret ve gelir dengesizliğini minimuma indirecek politikalar ve eylemler üretmemiz gerekiyor. Biz önümüzdeki 2 yıllık görev süremiz içinde Aydın’da ki tüm hekimleri, içinde bulunduğumuz Ege Tabip Odaları’nı, diğer tüm Tabip Odaları’nı ve TTB nazarında sürekli gündemde tutacak ve bir kazanım elde edebilecek aşağıdaki ana başlıklar altında bir yol ve eylemlilik süreci yapacağız ve tüm kesimleri bu konuda destek ve katkıya davet edeceğiz.
1-Yıpranma payı istiyoruz.
2-Emekli hekimlerin ücretleri acilen 1.sınıf Hakim düzeyine getirilmesini istiyoruz. (4500 TL-5000 TL)
3-Sabit performans ücreti acilen 2 katına çıkarılmalı, emekliliğe yansıtılmalı.
4-İyi hekimlik değerlerini savunuyoruz ve iyi hekim olacak şekilde eğitim almak ve çalışma ortamları istiyoruz.
5-Sağlıkta şiddete, ülkede savaşa hayır diyoruz.
Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak herkesi bu noktada iş birliği, katkı, destek ve mücadeleye davet ediyoruz.

 

ANKARA TABİP ODASI

Ankara Tabip Odası seçimleri 13 Nisan 2014 Pazar günü gerçekleştirildi. Çağdaş Hekimler grubu aday listesinin karşısına rakip çıkmadı.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. K. Çetin Atasoy (Başkan)
Dr. Z. Ebru Basa (Genel Sekreter)
Dr. Mine Önal (Muhasip)
Dr. Asuman Doğan (Veznedar)
Dr. Haluk Alagöl (Üye)
Dr. Onur Naci Karahancı (Üye)
Dr. Rıza Özbek (Üye)

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. K. Çetin Atasoy’un mesajı:

Saygıdeğer Tıp Dünyası Okurları,
Hepinizi Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu adına selamlıyorum.
Geçtiğimiz Nisan ayında, bir seçim sürecini daha başarı ile tamamladık ve Ankaralı hekimler Ankara Tabip Odası organlarını ve Büyük Kongre delegelerini seçtiler. Seçim çalışmalarına katılmak ve seçimlerde oy kullanmak suretiyle Ankara Tabip Odası’na desteğini somut olarak ortaya koyan herkese çok teşekkür ediyorum.
Hekimler ve hekim örgütleri çok yoğun ve dinamik bir gündem ile karşı karşıya. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın doğurduğu ve büyütmekte olduğu sorunlar, aile hekimlerine dayatılan acil servis ve 112 istasyonu nöbetleri, sağlık çalışanlarına hız kesmeden devam eden şiddet, performans sisteminin olumsuzlukları, hekim emeğinin giderek değersizleştirilmesi, tıp fakültelerimizin ve eğitim sistemimizin sıkıntıları, emekli hekimlerimizin sorunları…
Seçimler kuşkusuz demokratik katılımın olmazsa olmazı, ama tabip odalarının bütün bu sorunlu alanlarda mücadele etme yeteneği üyelerinin odaların seçim sonrası çalışmalarına da etkili bir şekilde katılmasına bağlı. Bu anlamda meslektaşlarımızın tabip odalarının teknik çalışmalarına komisyonlar aracılığıyla ortak olmaları, bilgi ve deneyimleri ile odalarımızı zenginleştirecek, örgütümüze güç katacak, mesleki dayanışmamızı yüceltecektir.
Yeni dönemdeki çalışmalarımızın ülkemizin sağlık ortamına ve hekim emeğinin değerinin korunması mücadelemize olumlu sonuçlar getirmesini diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.  

 

KAYSERİ TABİP ODASI

Kayseri Tabip Odası Olağan Genel Kurulu 26-27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İ. Suat Öktem (Başkan)

Dr. Selim Ekinci (Genel Sekreter)

Dr. Füsun Yeğenoğlu (Veznedar)

Dr. Mehmet Akif Yücel (Sayman)

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. İ. Suat Öktem’im mesajı:

Mevlana der ki; ne adamlar gördüm üstünde elbise yoktu, ne elbiseler gördüm içlerinde adam yoktu.

İşte kimilerine göre 3 bin, kimilerine göre 5 bin, hatta kimilerine göre de 13 bin yıllık bir tarihe sahip olan TÜRK MİLLETİ’nin geçmişine baktığımızda; uygun adamda uygun elbise olduğunda yükseliş dönemi, adam ile elbise uygun olmayınca da gerileme ya da çöküş dönemleri görürüz.

Kişilerin, toplulukların, milletlerin hayatına baktığımızda da teorik ile pratiğin (uygulamaların) üst üste gelme oranı onların mutlu olup olmamalarının, yaşam kalitelerini artırıp artırmamalarının, ilerleme ya da gerilemelerinin en önemli formülünü oluşturmaktadır. Tabii ki bu formülü uygularken samimi olmak gerekir, takiyeci olmamak gerekir yani ya göründüğümüz gibi olacağız ya da olduğumuz gibi görüneceğiz.

Şimdi bu dediklerimiz için örnek verecek olursak;

Tüm dünyada bir tıp doktorunun konusunda uzman olması için o kişinin ortalama 30-32 yaşına kadar okuması gerekir. Bir çoğumuz da çocuklarımızın bir tıp fakültesine girmesi için gerekli puanı alması konusunda dünyalar kadar fedakarlıklara katlanırız, sonuçta çocuğumuz doğru dürüst çocukluğunu yaşamaz ama çok başarılı olur ve tıp fakültesine girer. Böylece olay bitiyor mu? Hayır! Bu sefer gençliğini yaşayamaz, çünkü iyi bir doktor olabilmek için daha çok çalışması gerekir. Derken tıp fakültesi de biter ve mecburi hizmet, uzmanlık sınavı, eğer sınavda yeterli puanları alırsa uzmanlık yapacağı bölüme asistan olarak giren doktor arkadaş, burada en az 4-5 yıl geceli gündüzlü çalışır, bir doktora tezi hazırlar, yine sınavlara girip mezun olur ve mecburi hizmete gider. Sonuçta çok okuyup, ülkesine, devletine ve milletine iyi hizmet edip mutlu olacaktır. Bu duygularla çalışırken bazı kendini bilmez, düşünmekten aciz zavallılar tarafından sözlü veya fiili saldırıya uğrayabilecektir. Hepimiz teorik olarak deriz ki; doktorluk çok kutsal bir meslektir… Peki, bu kutsal işi yapan kişilere hakaret edenlere, saldıranlara toplum olarak bir yaptırım uyguluyor muyuz? Toplumdan dışlıyor muyuz? Kanun yapıcılar olarak çok kutsal bir iş yaptığını söylediğimiz kişilere yönelik koruyucu doğru dürüst bir kanun çıkartıyor muyuz? Tabii ki hiçbirisi yok. Saldırıya uğramış bir doktorun avukat olan annesinin dediği şu sözler çok manidardır: ‘’Ben oğlumu tartaklasınlar, hakaret etsinler diye mi bu kadar çile çekip, çocuğuma da çile çektirip, okutup, doktor olsun diye çaba sarfettim’’.

Bir başka örnek daha verelim;

Okumanın yüce dinimizin emri olduğunu hepimiz biliyoruz. Millet olarak da insanlarımızı hep okumaya yönlendirmişizdir. Ne kadar çok okumuşsak o kadar çok saygı görmüşüzdür. Yükselme dönemlerimizde hep böyle olmuştur. Aynı kurumda çalışan iki kişi düşünelim; birisi lise mezunu olsun, diğeri de iki fakülte bitirmiş olsun. Siz eğer siyasi ve ideolojik nedenlerle belirli bir konuma getirilmiş olan lise mezunu birisinin emrinde iki fakülte bitirmiş kişiyi çalıştırırsanız, çocuğunuz da bu durumu görünce, sizin çocuğunuza ‘’yavrum oku, bilgilen… daha iyi yerlerde olursun… daha kaliteli bir hayatın olur…’’ sözlerini boşa söylersiniz. Alacağınız cevap ‘‘hayır ne gereği var? Lise muzunun emrinde çalışmak için mi iki fakülte bitirecek kadar çok okuyayım!’’ şeklinde olur. Çocuğunuza verecek cevap bulamazsınız.

Teoride samimi olabilirsiniz, en çok uygulamadaki samimiyetsizlik güven yitimine sebep olur ve teorik ile pratiğin üst üste gelme oranını düşürerek uzun vadede sizi başarısızlığa mahkum eder.

Teorik pratik uyumsuzluğu ile ilgili örnekler artırılabilir.

Sonuçta ilerlemek istiyorsak; teorik ile pratiğin yani söylediklerimizle yaptıklarımızın örtüşme oranını artırmamız hem de çok çok çok artırmamız gerekir. Yoksa bu oran niye bu kadar düşük diye bir gün tarih bizden ölmüş olsak bile mutlaka hesap sorar.

Uygun elbise içerisindeki uygun adamların sayısının artığını görebilmek umuduyla, saygılarımla.

 

MANİSA TABİP ODASI

Manisa Tabip Odası Seçimli Olağan Genel Kurulu 26-27 Nisan 2014’de yapıldı.

Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Derya Pekbayık (Başkan)
Dr. Hasan Semih Bilgin (Genel Sekreter)
 Dr. Orhan Köker (Veznedar)
Dr. Kuzeymen Balıkçı (Sayman)
Dr. Kenan Kaya (Üye)
Dr. Sunay Hacıoğlu (Üye)
Dr. Bülent Kundak (Üye)

Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Pekbayık’ın mesajı:
Ülkemiz son bir yıldır zor zamanlardan geçiyor. Bir taraftan daha fazla özgürlük talebi, diğer yandan ben ne dersem o olacak zihniyetiyle gittikçe baskı altında kalan bizler, elimizden alınmayan çalışılan özgürlükler. Sınırlarımızın dibinde süren savaş birçoğumuz için gündelik hayatın parçası artık. Muktedirler ekonomik göstergelerle övünseler de hepimiz her geçen gün yoksullaşıyoruz. En acısı ise yolsuzlukla yüzleşip yüzümüz kızartacak olayları zamanla kanıksar olmamız. Siyasi iktidarın sağlığı piyasalaştırma girişimleri hız kesmeksizin devam ediyor. Bir taraftan hekimler şiddet mağduru olmaya devam ederken, diğer taraftan kamu özel ortaklığı adı altında kentlerimizin hastaneleri zenginlere peşkeş çekilmeye başlandı bile. İyi giden bir şey yok gibi görünse de son bir yıldır farklı bir ülkede yaşıyoruz.
“Gezi” deneyimi sarsıcı izler bıraktı hepimizde. Gencecik insanlar, sağlıkları, yaşamları pahasına bir ders verdi herkese. Bireylerin bir araya geldiklerinde ne denli kararlı, ne denli güçlü ve ne denli özgür olabileceklerini öğrettiler hepimize. Hekimliğin zor zanaat olduğunu gördük bir kez daha. O günlerde insanlara yardım etmek için sokağa çıkan, iyi hekimlik yapan meslektaşlarımız yargılandı, tehdit edildi. Bir daha yardım etmeyelim diye de yasalar çıkarıldı. Yine de muktedirin sultasını susturan bir gücün mümkün olduğunu gördük. O gücü arkamıza alıp direndik hukuksuzluğa, savunduk bilimin üstünlüğünü ve büyüttük umudumuzu. Bugün oda yönetimine geldiysek bu umudun sayesindedir.
Daha zor günlerde göreceğiz belki de. Bizler başka bir sistemin mümkün olduğu inancıyla; sağlıkta dönüşüm programıyla yapboza dönen sağlık sistemi içinde hekimlere ve sağlıkçılara uygulana şiddetin her zaman karşısında olacağız. Etik değerleri, iyi hekimliği, herkesin insanca yaşam hakkını, meslek onurumuzu, bilimin üstünlüğünü, bizlerin ve toplumun eşit, ulaşılabilir sağlık hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.

ADANA TABİP ODASI

Adana Tabip Odası, 26-27 Nisan 2014 tarihinde yapılan genel kurul ve seçimler sonucunda yeni yönetim kurulu üyelerini belirledi.

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr.H. Neslihan Önenli Mungan(Başkan)
Dr. Mehmet Özalevli (Genel Sekreter)
Dr. Ahmet Suntur (Muhasip)
Dr. Hakan Şen (Veznedar)
Dr. Resmiye Kaya Niron(Üye)
Dr. Tekin Müjde (Üye)
Dr. Ömer Eşki (Üye)

Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan’ın mesajı:
Önceden olduğu gibi tüm hekimleri saran bir yönetim şekli ile yola devam edeceğiz. Tüm hekimleri çevreleyen demokratik, adil ve emekçinin yanında olan bir oda olacağız. Eski hekimlerimizin kazanımlarını yitirmemek, yeni kazanımlar elde etmek ve bizden sonra gelecek yönetimlere daha çok kazanımları olan bir tabip odası teslim etme hedefindeyiz.

ÇANAKKALE TABİP ODASI

Çanakkale Tabip Odası Seçimli Genel Kurulu 20 Nisan 2014 tarihinde yapıldı. Çanakkale Tabip Odası Başkanlığına Dr. Hülya Görgün seçildi.

Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Hülya Görgün (Başkan)
Dr. İlhan Pirinçciler (Genel Sekreter)
Dr. Zeynep Günayı (Muhasip-Veznedar)
Doç. Dr. Coşkun Bakar (Üye)
Dr. Güleda Erensoy (Üye)

Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Hülya Görgün’ün mesajı: "Yeni yönetim döneminde, Çanakkale Tabip Odası Etkin Demokratik Hekimleri hekim örgütlenmesini büyüterek mesleklerine sahip çıkıyorlar".

DENİZLİ TABİP ODASI

Denizli Tabip Odası’nın Olağan Genel Kurulu 19-20 Nisan 2014 tarihinde yapıldı. Üç adayın başkanlık için yarıştığı seçimlerde yedi kişilik yeni Yönetim Kurulu’nun tamamı Çağdaş Hekimler Grubu listesinden oluştu.

Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Gökhan Önem (Başkan)
Dr. Belkıs Sınık (Genel Sekreter)
Dr. Süreyya Tan (Muhasip)
Dr. Simay Kaya (Veznedar)
Dr. Oğuz Peker
Dr. İsmail Sancak
Dr. Mustafa Kıvrak
 

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gökhan Önem’in mesajı:
Değerli Tıp Dünyası okurları,
Denizli Tabip Odası’nın yeni yönetimi olarak 2014-2016 dönemi için bayrağı devraldık. Amacımız almış olduğumuz bu büyük sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdikten sonra bizden sonraki yönetime devretmek.
Tüm meslekler içerisinde en zorlu eğitimi gerektiren mesleğimiz, son yıllarda uygulanan yanlış sağlık politikaları sonucunda daha önce hiç olmadığı kadar sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Uğradığımız ciddi hak kayıplarının yanı sıra mesleki itibarımız zedelenmiş, hekimlerin aidiyet duygusu zayıflatılmış ve olumlu bir gelecek beklentisi çok azalmıştır.  Bu olumsuz tablodan kurtulmanın tek yolu, yine biz hekimlerin azim ve kararlılığından geçmektedir. Kutsal hekimlik mesleğinin toplumsal yaşamda hak ettiği yeri yeniden alabilmesi için bir meslek örgütü olarak tabip odalarına büyük görevler düşmektedir.
Hekimlik mesleğine gönül vermiş kişiler olarak bizler çok büyük bir ailenin fertleriyiz. Bu aile içerisinde asistan hekimler, pratisyen hekimler, aile hekimleri, işyeri hekimleri, uzman hekimler, öğretim üyeleri ve hekim adayı olarak tıp fakültesi öğrencileri yer almakta. Bu büyük aileyi tek bir çatı altında toplayan tek kuruluş tabip odalarıdır. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki hekimler arasındaki dayanışma ve hekimlerin tabip odasına olması gereken desteği yeterli düzeyde değildir. Denizli Tabip Odası olarak bu tespitten hareketle yeni dönemde en önemli önceliklerimizin başında tüm hekimlik alanları arasındaki iletişimi ve odamızın üye sayısını arttırarak mesleğimizin haklarını daha gür bir sesle duyurmak olacaktır.
Aile hekimliği sistemi, performans sistemi, tam gün yasası, sağlıkta torba yasa, işyeri hekimliğinin taşeronlaştırılması ve sağlığın özelleştirilmesi gibi tüm uygulamalar Sağlık Bakanlığı tarafından “kervan yolda dizilir” mantığıyla hayata geçirilmiş ve tüm hekimlik alanlarında ciddi hak kayıplarına ve mağduriyetlere yol açmıştır. Gelinen noktada hukuki mücadelenin yanı sıra tek çıkar yol hekimlerin hangi alanda olurlarsa olsunlar hep birlikte hareket etmeleri ve sağlık politikalarında söz sahibi olmalarından geçmektedir.
Tıp fakültelerine alt yapı olanaklarına bakmaksızın aşırı öğrenci alınması yakın gelecekte mesleğimize yeni ve ciddi sorunların ekleneceğini, sağlık alanında geçmişte yapılan yanlış planlamaların yine yanlış yöntemlerle çözülmeye çalışıldığını göstermektedir. Birer hekim adayı olan tıp fakültesi öğrencilerini hak mücadelemize katmak adına çalışmalar yapmak ve kurum hafızamızı aktarmak durumundayız. Böylece hekimler arasında yaratılmak istenen “kabullenmişlik sendromu”nun etkisi bertaraf edilebilir.
Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak bu haklı mücadelede sizlerin yanında yer almanın verdiği gurur ve mutlulukla sizlere merhaba diyoruz. Haklarımıza hakim olmadan iyi hekim olamayız.

İSTANBUL TABİP ODASI
 

İstanbul Tabip Odası'nın 27 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen seçimleri Gezi ruhunun zaferiyle sonuçlandı. 4.600 hekimin oy kullandığı seçimleri 3.250 oy alan Demokratik Katılım Grubu kazandı. Özgür Hekimler Platformu 760 oy, Hekimlikte Özlük ve Onur Platformu 575 oy aldı. Demokratik Katılım Grubu %71 oy oranıyla son dönemlerin en yüksek oranına ulaştı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Selçuk Erez (Başkan)
Dr. Samet Mengüç (Genel Sekreter)
Dr. Ümit Şen (Sayman)
Dr. Z. Dilek Kanmaz (Veznedar)
Dr. İncilay Erdoğan (Üye)
Dr. Hakan Hekimoğlu (Üye)
Dr. Ozan Toraman (Üye)

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez’in mesajı:

İstanbul’da tabip odası seçimlerini bu yıl da Demokratik Katılım Grubu (DKG) kazandı.  Meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu, oylarını demokrasiden, insan haklarından, Gezi ruhundan yana, sağlık alanındaki çarpıklıkların, hekimlerin, tüm sağlıkçıların güvence ve haklarının yok edilişini dile getirenlerden yana kullandılar. Benim DKG’nu benimsememim bütün bunların yanında başka nedenleri de var:  Bunu anlatmam için sosyal tıbbın kadın doğum bölümünün yurdumuzdaki gelişiminden söz açmam,  1933’te Almanya’da Nazi rejiminin kovmuş olduğu Yahudi kökenli bilim adamlarının yurdumuza geldikleri, üniversitelerimizde ders verdikleri,  özellikle dünyada sosyal jinekolojinin önderi sayılan Ord. Prof. Wilhelm Liepmann’ın Türkiye’ye geldiği yıllara dönmem gerekir.

Ord. Prof. Wilhelm Liepmann kimdi?
1933 tarihinde Nasyonal Sosyalistler Almanya’da iktidara geldiklerinde Prof. Wilhelm Liepmann, Berlin’de Charité Hastanesi’nde Kadın Bilimi Enstitüsü  Direktörüydü. Nasyonal Sosyalistlerin “Wiederherstellung des Berufsbeamtentums” olarak andıkları yasa 7 Nisan 1933’te kabul edilince etnik kökenleri ya da politik nedenlerle 145 hekim ve bilim adamının öğretim üyeliğine ve çalışmalarına son verilmişti. Sauerbruch’un öğrencisi  olan Rudolf Nissen, kurbağalar kullanılarak yapılan bir tür  gebelik testinin bulucusu  olan Bernhard Zondek gibi Prof. Liepmann da memleketlerini terk etmek zorunda kalmışlardır.
Prof.Liepmann, önce İstanbul Üniversitesi’nde Haseki’deki Kadın Doğum kürsüsünün başına getirilmişti.
Dr. Liepmann, fakülteyi bitirdikten sonra Almanya’da Prof. Strauss’un yanında asistan olmuş ve Bumm’un kliniğine devam etmişti. 1907’de uzman olduğunu ve Alman ordusunda çalıştığını, sonra 1918’de Profesör,1921’de ise Ordinarius Profesör rütbelerine yükseltildiğini biliyoruz.
1925-1933 yılları arasında Sosyal Sigortalara bağlı Cecilianhaus Enstitü ve kliniklerinde direktör olmuş ve tıp fakültesinde gece kursları vermişti. 1933’de kısa bir süre Barcelona Tıp Fakültesi’nde misafir profesör olarak çalışmıştı.
Ord. Prof. Wilhelm Liepmann Türkiye de tıp eğitimine anlamlı katkılarda bulunmuş birçok öğrenci ve akademisyen yetiştirmişti. Babam Dr. Naşit Erez de onun yanında doçent olmuştu.
Dr. Liepmann, bu ara Çapa’da ikinci bir kadın doğum kliniğinin açılması konusundaki düşüncesini üniversite yöneticilerine benimsetip bu amaçla gerekli ön hazırlıklara girişmişti. Adı geçen klinik, Prof. Liepmann’ın vefatından sonra, onun plan ve ilkelerine uygun olarak Prof. Dr. Naşit Erez tarafından açılmış ve yönetilmiştir.
Liepmann, dünyada Sosyal Jinekoloji olarak bilinen dalın önderlerindendi. Almanya’da üniversitelerde okutulan ders ve meslek kitaplarının yanında sosyal jinekoloji konularında yayınlanmış olan yapıtları da vardı.
Dr. Naşit Erez, hocası Liepmann’dan bu konuda öğrendiklerini, “Doğum bilimini öğrenenlerin konunun sosyal cephelerini görmemezlikten gelemeyeceklerini” vurgulayarak yansıtırdı.
Babam, Doç. Ertuğrul Yenen ve Doç. Kazım Arısan’la beraber yazdıkları Doğum Bilgisi ( İstanbul 1955)  başlıklı eserde yer alan şu satırlar, Prof. Liepmann’dan öğrendiklerini benimsemiş olduğunu gösterir: “Memleketimizde garp memleketlerinde olduğu gibi gebelik proçeslerine bağlı ölüm vakaları üzerinde büyük çapta istatistik çalışmalar noksan olmakla beraber hasta materyeli geniş olan doğum kliniklerimizde gebelik ve doğum komplikasyonlarının sekeli yüzünden tedavi gören hasta sayısına bakılacak olursa mortalite ve morbidite nisbetlerinin bizde çok daha yüksek bulunacağından şüphe etmemek lazım gelir. Mesafelerin geniş, köy ve kasabalarımızı merkezlere bağlayan yolların henüz idealden uzak ve kifayetsiz oluşu doğum yardımı problemini hayli güçleştirmekle beraber pek çok yerde de halkın zihniyeti… doğum ve loğusa bakımının orta çağı andıran şartlar altında yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.
Bu bakımdan antenatal bakım, modern doğum yardımı ve loğusa yardımı daha büyük bir ehemmiyeti haizdir. Şuurlu bir şekilde tatbik edilmekle mortalite ve morbidite nisbetleri yarı yarıya, belki de daha fazla düşürülebilir. Anne ve çocuk sağlığının korunması, doğum bilgisinde tıbbın diğer dallarındakinden daha önemlidir”.
Ord. Prof. Naşid Erez Türkiye’de aile planlaması ve doğum kontrolünün benimsenmesi ve yaygınlaşması konusunda çok çalışmış olan bir hekimdir. Türkiye’de sosyal tıbbın önderlerinden olan Prof. Nusret Fişek de bu ülkede aile planlaması ve doğum kontrolünü engelleyen yasaların değiştirilmesini isteyenlerdendi. Dr. Fişek, 1963 Ekiminde Ankara’da toplanmış bulunan III. Uluslararası Jinekoloji Semineri’nde yaptığı “Türkiye’de nüfus planlaması çalışmaları” konulu konuşmada şunları söylemişti: “Doğumu önleyici ilaç ve araçların satılması ve bu hususta kadın ve erkeklere bilgi verilmesi için ilk çaba harcayanlar Dr. Zekai Tahir Burak, Prof. Naşit Erez gibi geniş ve ileri görüşlü kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarıdır. Sağlık Bakanlığı ilk olarak 1958 yılında bu konuyu inceletmek için bir komisyon toplamıştır. Bu komisyon, Bakanlığa, gebeliği önleyici araç ve ilaçların satışının serbest bırakılması için yasaların değiştirilmesini önermiştir. Bundan sonra yapılan girişim, Adalet Bakanlığı’yla Sağlık Bakanlığı arasında yazışmaların başlamasıdır”.
Babamın o toplantıda, meslektaşı Prof. Nusret Fişek’e mesleğinin sosyal konularını önemsemeyi hocası Prof. Liepmann’dan öğrendiğini aktardığına şahit olmuştum.
Sosyal jinekoloji konusunda yurdumuzda gerçekleşenleri izlemiş, aile planlaması henüz yasakken her hafta düşük yapmak için rahmine çiriş, ebegümeci vb. uygulanarak istenmeyen gebeliklerin giderilmesine çalışıldığından mikrop kapmış, böbrek yetmezliği sonucu yaşamları son bulmuş genç kadınları görmüş eski bir asistan olarak sosyal tıbbın önemini ve gereğini kavrayamamam imkansızdır.
Bu nedenlerle de İstanbul Tabip Odası’nda çalışan ve hekimin görevinin tanı koymak ve reçete yazmaktan ibaret olmadığını, hastaların sosyal ve ekonomik açıdan verilen ilaçları edinip edinemeyeceklerini, doğru kullanıp kullanamayacağını da düşünmek zorunda olduğunu bilen ve bu nedenle ülkenin sağlık politikalarının düzeltilmesini istemenin, bunun için çalışmanın şart olduğunu savunan meslektaşlarımın yer aldığı Demokratik Katılım Grubu’na katılmak ve onları desteklemekten başka bir yol tutamazdım.

 

OSMANİYE TABİP ODASI

Osmaniye Tabip Odası Genel Kurulu 6 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Osmaniye Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Cengiz Dağlaraştı (Başkan)
Dr. M. Bengü İmadoğlu (Genel Sekreter)
Uzm. Dr. Alptekin Keçebaş (Muhasip)
Dr. Sahil Paker (Veznedar)
Dr. İlknur Kutlu (Üye)

Osmaniye Tabip Odası Başkan Dr. Cengiz Dağlaraştı’nın mesajı:

Osmaniye Tabip Odası yönetim kurulu olarak hedefimiz Osmaniye’deki hekimlerimizi en iyi şekilde temsil etmek, iyi hekimlik yapabilmek, özlük hakları ile ilgili çalışmalar yapmak ve onların dertlerine çare olmaktır.
Değerli meslektaşlarım;
Sağlığın giderek ticarileştiği, katılımcılıktan uzak, sadece şekilden öteye gitmeyen ve usulen yapılan çalıştaylarla sağlık politikalarına yön verilmeye çalışılan bir dönemden geçmekteyiz. Hasta memnuniyetinin her zaman dikkate alındığı bu sistemde sağlık personellerinin memnuniyet oranlarının giderek düşmektedir. Bu durum sistemde bir sıkıntı olduğu gerçeğini göstermektedir. Malesef birçok hekimimizin gerek özel piyasa şartlarının gerekse kamuda performans ve gelecek kaygılarının artması ile kaliteli hekimlik ‘’İYİ HEKİMLİK’’ten ödün vermeleri bu sıkıntıların giderek artmasına neden olmuş, hasta memnuniyeti ise artık hekime şiddete varan doyumsuzlukta taleplere sebep olmuştur.
Tabipler birliğimizin  ‘’İyi hekimlik’’ standartlarını belirleyen kılavuzlar hazırlayarak öncü rol alması gerekmektedir. Hekimlerimizin her türlü kaygılardan uzak durarak etik-deontolojik hususlarda hekimlik dışı davranışlarda bulunmamaları; Avrupa Birliği ortalaması olan hasta muayene sürelerinin 10 dk uygulanması ve Dünya Sağlık Örgütü’nün hedeflediği beş yıldızlı hekim profiline uygun çalışmaları ile bu sorunların azalacağı öngörüsündeyiz. Ayrıca hekimlerimizden tabip odalarımızı bu mücadelede yalnız bırakmamalarını, odalarımızın yapacağı çalıştaylar ve kurulan komisyonlarda görev almalarını, örgütlülük bilinciyle tabip odalarımıza sahip çıkmalarını bekliyoruz.

 

UŞAK TABİP ODASI

Uşak Tabip Odası Genel Kurulu 27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Uşak Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Adnan Memiş (Başkan)
Dr. Ali Karaoba(Genel Sekreter)
Dr. Filiz Kurt(Sayman)
Dr. Ulaş Çelebi(Veznedar)
Dr. Ahmet Çiftçi(Üye)

Uşak Tabip Odası Başkanı Dr. Adnan Memiş’in mesajı: Bilindiği üzere Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye'deki hekimleri temsil eden bir meslek örgütüdür. Hekimlerin haklarını korumayı, hekimlik mesleğini temsil etmeyi ve ahlakını korumayı, tıp eğitimine katkıda bulunmayı ve Türkiye halk sağlığını geliştirip yaygınlaştırmayı amaç edinmiştir.
Dolayısıyla temel görevi öncelikle hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının madden ve manen haklarının gözetilerek, sağlıklı bir toplum ve kaliteli bir sağlık sistemi çerçevesinde hizmet verildiği Türk Tabipleri Birliği ve onun temsilcisi olan Uşak Tabip Odası bünyesinde yeni seçilen bu ekiple elimizden geldiğince en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.
Hekimlik hizmeti ve bunun temsilcisi olan Türk Tabipleri Birliği’nin siyasi partiler üzerinde bir kurum olduğu bilinmelidir. Şunu belirtmek gerekir ki gerek mevcut hükümet, gerekse diğer siyasi partiler, sağlık politikalarını oluştururken, hekimlerin ve buna bağlı olarak Türk Tabipleri Birliği’nin düşüncelerini ve katkılarını almadan bir sistem oluşturdukları takdirde, bu haliyle sağlık politikası her zaman eksik ve yetersiz olacak ve yürümesi mümkün olmayacaktır. Ülkenin sağlık politikasının oluşturulmasında güçlü bir Türk Tabipleri Birliği olmalıdır. Hatta güçlenmesi hükümetlerce desteklenmelidir. Bu yüzden buradan tüm hekimlere sesleniyoruz: Güçlü bir TTB için tüm hekimleri üye olmaya ve ülkenin sağlık politikasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz.
Kanuni Sultan Süleyman’ın hasta yatağında söylediği söz olarak bilinen ‘’Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihânda bir nefes sihhat gibi” sözünden de anlaşılacağı gibi, pek çok dert ve sıkıntı insanın karşısına çıkabilir. Ancak bütün bu problemler sağlık kadar önemli değildir. Tek bir nefesin bile değeri bilinmelidir. Bütün dünya insanın olsa bile sağlık olmayınca hiçbir şeyin öneminin olmadığı anlaşılmaktadır.
Hizmet verdiğimiz halkımızdan kutsal bir görevi üstlenen hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarına güvenmelerini ve destek olmalarını rica ediyoruz.
Son olarak da Atatürk’ün sözünü hatırlatmak istiyoruz: ’’Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz.’’

 

ANTALYA TABİP ODASI

Antalya Tabip Odası Genel Kurulu 3-4 Mayıs 2014 tarihlerinde yapıldı.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ertan Yılmaz  ( Başkan)

Dr. Egemen Aktaş  (Genel Sekreter)

Dr. Halil Duran (Muhasip)

Dr. İbrahim Çelik ( Veznedar)

Dr. Niyazi Nefi Kara ( Üye)

Dr. Özlem Bodur Yalçın ( Üye)

Dr. Nejat Ergün (Üye)

 

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz’ın mesajı:  

Her şeye rağmen umutluyuz

İnsanlığa, halkımıza, mesleğimize ve hekimlere, yönelik olarak sistemin reva gördüklerine baktığımızda güzel sözler söylemek ne yazık ki olası değil. Ülkemizde yaşanan olumsuzluklar sağlık ortamına, sağlık ortamındaki kaos doğrudan mesleki ortamımıza yansıyor.

Hekimlerin büyük bir çoğunluğu yarının ne olacağını bilemez durumda. İyi ve nitelikli hekimlik yapmak gittikçe zorlaşıyor. Gelecek belirsizleştiriliyor, umutsuzluk arttırılıyor tam bir çaresizlik ve teslimiyet hakim kılınmak isteniyor. Hipokrat yeminimizle başlayan hekimlik yolculuğumuzun, “olmak ya da olmamak” repliğini yazan William Shakespeare’le buluştuğu bir evresindeyiz.

Yine hepimiz çok iyi biliyoruz ki “Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu,” cümlesi ”Boyun mu eğeceğiz, korkup teslim mi olacağız, silahlarımızı alıp itiraz mı edeceğiz.” şeklinde devamı ediyor.

Bunu bildiğimiz için birlikteyiz ve mücadele ediyoruz. Bu süreçte en büyük silahlarımızdan birisi tabip odalarımız ve üst örgütü TTB.

Evet umutluyuz. Çünkü:

İyi ve onurlu hekimlik için büyük bir inanç ve kararlılığımız var.

İnsan yaşamına adanmış mesleğimizden de aldığımız büyük bir gücümüz var.

Geçtiğimiz yıl bu günlerde hep birlikte yürüttüğümüz başta Gezi Direnişi’nin yarattığı umut dalgası ve yeni imkânların araladığı kapılar var.

ve her şeyden önce kendimize güveniyoruz.

Sağlığın değersizleştirildiği, bir ülkede iyi ve onurlu hekimlik mücadelemizde hepimize kolay gelsin.

 

GAZİANTEP TABİP ODASI

Gaziantep Tabip Odası Genel Kurulu 3-4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Gaziantep Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Hamza Ağca (Başkan)
Dr. Mehmet Çetin (Genel Sekreter)
Dr. Mustafa Erman Çevik-(Muhasip)
Dr. Mehmet İyigün (Veznedar)
Dr. Ercan Küçükosmanoğlu (Üye)
Dr. Ahmet Doğan Yardı (Üye)
Dr. Özlem Aybastı (Üye)

Gaziantep Tabip Odası Başkanı Dr. Hamza Ağca’nın mesajı:

Güç sende, talep ettiğin kadar varsın!

Mutluluğun resmini yapamayacak olsak da, sağlıkta, her geçen gün gerileyen hak kayıpları ile mücadele etmeye kararlıyız. Elbette 7 veya 10 kişi ile değil bütün üyelerimizle birlikte, beraber… Mücadele ve müzakere için iletişim kanallarını açık tutacağız. Web sayfamız, mail grubumuz,  odamızın telefonları her zaman açık olacak. Yönetim kurulu toplantıları üyelerimize açık olacak. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hedefi ucuz iş gücü oluşturmaktır. Kolay uygulayabilmesi, kamuoyu ve halk desteği sağlanabilmesi için, hastanın  ‘memnuniyeti’  ile orantılıdır.
Peki, nasıl bir memnuniyet! Bebeği için her ay ücretsiz aşı yaptırdığında, memnuniyet belirtmeyen hasta, kağıt parçasındaki ilaç isimlerinin reçete edilmesinden büyük memnuniyet duymaktadır.
Ucuz iş gücü oluşturan, memnuniyet ararken, nitelik aramayan yaklaşıma birlikte ‘dur’ diyelim.         Sağlık metalaşırken, mesleki güvencemiz, iş güvencemiz, gelir güvencemiz azalmaktadır. Döner sermaye ve performans uygulamalarında, hesaplanacak katsayı çeşidi arttıkça, sağlık çalışanı ve hekim geliri azalmaktadır.
Aile Hekimliği uygulanan ülkelerde:  1-Aile Hekimliği 2-Genel Sağlık Sigortası 3-Sevk zinciri birlikte uygulanır. Üçlemenin bir tanesi eksik ise ‘sistem’ sistem olmaz. Bizde adı var kendi yok. Buna rağmen memnuniyet sağlanabiliyorsa bu arkadaşlarımızın başarısıdır. Siyasetçi ve idareciler Aile Hekimliğinden memnuniyeti kendilerinin sağladığını göstermeye çalışabilir ama özveri ile çalışan meslektaşlarımız, Aile hekimliğini toplumda ‘görünür’ hale getirmiştir. Aile Hekimliğinin disiplin olması, çalışanlara yük olmaması için birlikte çaba göstermeye hazırız.
Özel ve devlet hastanelerinde programın ana unsuru olan tedavi edici hekimlik ve sağlık hizmetini sunan arkadaşlarımızın ağır iş yükünü dengelemek, gelecek kaygılarını azaltmak için birlikte çaba göstermeye hazırız.
 Tıp Fakültelerinin eğitim kurumu olması hizmet üretmesine engel olmadığı gibi, hizmet üretmesi gereği eğitimin önüne geçmemelidir. Özgür bilim, geleceğin, başarının ve ‘buluşun (icat)’ teminatıdır. Üniversitelerde, meslektaşlarımızın kendilerine ve topluma en yüksek yararı sağlayabilmeleri için, meslek örgütünden beklenebilecek katkı ve desteği kararlılıkla sunmaya hazırız.
 Bazen bir öncekine zıt, her ay çıkarılan yönetmelik ve genelgelerle sağlığın yönetilemez hale getirilmesine alternatif üretmeye ve dayatmalara karşı koymaya çaba göstereceğiz.
İş yeri hekimliğindeki dağınıklığı gidermeye çalışacağız.
Hekim meclisi oluşturarak hekimlerin sorunlarını daha sık görüşmelerini ve çözüm üretmelerini sağlayacak zemini oluşturmaya çalışacağız. Asistan Hekim Komisyonu ve öğrenci kolu ile hekimliğin her aşamasında etkinliğimizi yaygınlaştıracağız. 17 Nisan tarihini Dr. Ersin Arslan’ı anma, Sağlık Çalışanlarına Mobbing’i ve Sağlıkta Şiddeti Kınama Günü olması için çaba göstereceğiz. Binamızın yasal mücadelesini sürdüreceğiz. Kendimize ait mekan edinebilmek için girişimlerde bulunacağız. Asgari Hekim Geçim Endeksi oluşturarak hekim emeğinin ucuzlatılmasına dikkat çekerek, ucuzlatmaya engel olmaya çalışacağız. Koruyucu hekimliği önceleyen,  reçete kısıtlamalarının olmadığı, genel bütçeden finanse edilen, nüfusa orantılı olarak örgütlenmiş, kapsayıcı, ekip anlayışı güden, sevk zinciri kurulmuş, hastaların müşteri olarak kabul edilmediği bir sağlık sistemi istiyoruz.

Ne Yapmalı?

İyi hekimlik uygulamasının, çok hasta bakmaktan geçmediği, bir arada çalışan insanların ek ödeme adı altındaki uygulama ile karşı karşıya getirilmediği, tıbbi etiğin geçerliliğini koruduğu, koşullar için çaba gösterilmeli.

Nasıl Bir Tabip Odası?

Üyeleriyle her zaman organik bağlar kurup, geliştiren, demokratik kitle örgütleri ve kamu yönetimi ile iletişim halinde olan, üyelerinin mesleki, mezuniyet sonrası ve sürekli eğitimlerine katkıda bulunan, demokratik hukuk devleti yasaları çerçevesinde hak arayan tabip odasında, 2014-2016 döneminde yukarıda belirtilen değerler doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışacağız.

 

BATMAN TABİP ODASI

Batman Tabip Odası Genel Kurulu 10-11 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Batman Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Zülfikar Cebe (Başkan)
Dr. Ömer Faruk Erin (Genel Sekreter)
Dr. Veysi Ayhan (Mali Sekreter)
Dr. Şerif Önder (Veznedar)
Dr. Soner Ozaner (Üye)
Dr. Faysal Adıyaman (Üye)
Dr. Talat Kardaş (Üye)

Batman Tabip Odası Başkanı Dr. Zülfikar Cebe’nin mesajı:

Batman Tabip Odamız kurulduğu günden beri EDTTB geleneğinden gelen meslektaşlarımız tarafından bugüne kadar başarılı bir mücadele ivmesi ile getirilmiştir. Sağlık emekçilerinin özlük hakları savunusunun yanı sıra ülke, bölge ve Batman sağlık ortamına birçok katkı sunmuş olan odamız; demokrasi, insan hakları ve barış mücadelesini de bütünlüklü ve ilkeli bir tutumla bu güne kadar sürdürmüştür.
Yeni dönemde bu mücadele ivmesini daha da yükseltmek ve mesleki bağımsızlığımız başta olmak özere mesleki ilkelerimize yönelen her türlü piyasacı yaklaşıma karşı mücadelemizi TTB ve diğer Tabip Odalarımız ile beraber güçlenerek sürdüreceğimizden kuşkumuz yoktur.
Bilindiği gibi hekimler olarak mesleğimiz adına zor günlerden geçiyoruz. Çalışma alanlarımızda yaşadığımız sorunlar birbirine çok benzeşti, hatta aynılaştı. Emek sömürüsünün giderek arttığı sağlık iş kolundaki biz hekimlerin de ücretli çalışan birer emekçi konumuna geldiği gerçekliği bizleri tüm emekçilerin hakları için mücadeleyi yükseltme ve ortaklaştırma gerekliliği ile karşı karşıya bırakmaktadır.
Ülkemizde 10 yılı aşkın bir süredir tüm itirazlarımıza rağmen ısrarla uygulanan IMF Patentli Sağlıkta Dönüşüm Programı sonucu bizlerin ve halkımızın yaşamının bir parçası haline getirilen; performans uygulaması, şiddet, emek sömürüsü, esnek ve kuralsız çalışma, taşeronlaştırma, sağlık hizmetinde nitelik sorunu, mobing, değersizleştirme, kimliksizleştirme, rekabet, kar, ciro, müşteri, angarya, sürgün mahiyetinde geçici görevlendirmeler, katkı-katılım payları gibi saymakla bitiremeyeceğim kadar fazla olan tüm bu olumsuzluklarla mücadele etmenin gerekliliği aşikardır.
Değerli dostlar toplumsal barış olmadan sağlıktan bahsedilemeyeceği gerçeğinden yola çıkarak coğrafyamızda Kürt sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklı olarak yaşanan çatışmalı sürecin yarattığı acılar ve tahribatlar karşısında her zaman barış, adalet, eşitlik, özgürlük ve insan yaşamının kutsiyetinden yana taleplerimizi dillendirdik. Savaşın en büyük halk sağlığı sorunu olduğu gerçekliğini yıllardır her platformda dillendirirken sağlıkçılar olarak büyük emeklerle eradike ettiğimiz kızamık, polio gibi bulaşıcı hastalıkların bu günlerde tekrar toplum sağlığını tehdit eder boyutlarda yaygınlaşmasının bölgemizde yaşanan savaş süreçlerinden ayrı değerlendirilmesi olanaksızdır. Biz hekimler mesleğimizin gereği olarak insanlığı acılara sevk edecek ve insan yaşamına son verecek her türlü olumsuzlukla mücadele etme gibi doğal bir görevle karşı karşıya olduğumuzun bilincindeyiz.
Değerli hekimler; burada sayamayacağımız daha birçok olumsuz uygulamaya karşı insanlığın evrensel değerleri ve mesleğimizin etik ilkeleri ışığında ilkeli, bütünlüklü, kararlı ve meşru bir direnişi hep beraber sürdürme gerekliliği ile karşı karşıyayız.
Değerli meslektaşlarım, sağlığın ve hekimliğin çağdaş yorumlanması ile hekimler olarak artık biliyoruz ki toplumsal sağlıklılık hali ve toplumcu hekimlikten bahsetmek gerekir. Bu anlamda iktidarın ve sermayedarların adeta hekimliği poliklinik ve ameliyathane odalarına sıkıştırmaya çalışan anlayışları yanında toplumda oturtmaya çalıştıkları tüketime dayalı sağlık algısını da reddediyoruz.
 Toplumun sağlıklı olma halini etkileyen etmenlerden olan; savaş, gelir dağılımındaki uçurum, kirli çevre ve sular, sağlıksız konutlar, yetersiz beslenme, anti-demokratik iktidar uygulamaları ve taşeron çalışma biçimi gibi birçok alanda mücadeleci bir demokratik kitle örgütü olarak faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Yanı sıra halkın eşit, ücretsiz, anadilinde ve nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını her zaman savunacağız. Gelinen aşamada her yeri yamalı hale gelen mevcut sağlık sisteminin toplumsal yarar getirmediği ve başarısız olduğu da aşikardır.
Sonuç olarak önümüzde yeni bir dönem var. Daha güçlü mücadele etmek için tüm meslektaşlarımızı beraber olmaya davet ediyoruz. Biliyoruz, örgütlülüğümüzü geliştirdikçe ortak aklı daha çok devreye koyacak ve daha etkin işler yapacağız. En önemlisi de umudu büyüterek korku duvarlarını beraber yıkacağız.
Bizler hep birlikte gecenin zifiri karanlığının sonunda doğacak güneşi selamlamak için yola çıktık. Kendimize güveniyoruz çünkü gücümüzü mücadele tarihimizden ve ilkelerimizden alıyoruz. Mücadeleci, direngen, demokratik, şeffaf, katılımcı ve en önemlisi tüm zorluklara inat güler yüzlü bir tabip odası yönetmeyi hedefliyoruz. Hep birlikte daha yaşanılır bir dünya ve ülkede buluşmak dileği ile selam ve dayanışma duygularımı iletiyorum.

 

ISPARTA- BURDUR TABİP ODASI

Isparta- Burdur Tabip Odası Genel Kurulu 19-20 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Isparta- Burdur Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Musa Bacaksız (Başkan)
Dr. Sedat Yıldız (Genel Sekreter)
Dr. Oğuz Türkay ( Sayman)
Dr. Meral Uysal Genç (Veznedar)
Dr. Mekin Sezik (Üye)
Dr. Ümit Gümüştaş (Üye)
Dr. Berna Karakoç (Üye)

Isparta- Burdur Tabip Odası Başkanı Dr. Musa Bacaksız’ın mesajı: “Sağlıkta Dönüşüm” adı altında neoliberal politikalara hizmet eden bir sağlık sistemi oluşturuldu. Deyim yerindeyse tüm sağlık çalışanlarını “allak bullak” eden bu sistem nereye gideceği belli olmayan bir yolda devam etmektedir.            Bu süreçte sağlık çalışanları iş güvencesinden yoksun, dengesiz ve adaletsiz bir ödeme sistemi ile çalışmak zorunda bırakılmıştır. Her geçen gün yeni bir olumsuzluk sağlık alanına eklenmekte, çözümü güç sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bunlardan sadece “Sağlıkta Şiddet” konusunu vurgulamak istiyorum: Sağlıkta şiddet bu sistemin yarattığı ve beslemeye devam ettiği bir canavardır. Tüm olumsuzluklara rağmen, dönüşümün her noktasında müdahil olmaya çalışan ve insanla ilgili her türlü olayda yerinde ve hızlı tavırlar koyabilen örgütümüzü kutluyor, çalışmalarımızın aynı çizgide ve duyarlılıkta olmasını diliyorum.

 

BURSA TABİP ODASI

Bursa Tabip Odası Olağan Seçimli Genel Kurulu 12-13 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Ertuğrul Aydın (Başkan)
Dr. Ercan Ertürk (Genel Sekreter)
Dr. Yücel Bender (Sayman)
Dr. Levent Tufan Kumaş (Veznedar)
Dr. Emel İrgil (Üye)
Dr. Berrin Böke (Üye)
Dr. Gökan Aktaş (Üye)

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Aydın’ın mesajı:
Bursa Tabip Odası olarak önceki yönetimler gibi;  toplumsal barışı destekleyen, demokratik, laik, tam bağımsız ve hukukun egemen olduğu, sosyal devlet niteliğini koruyan, insan haklarını savunan ve çağdaş uygarlık düzeyine erişmek hedefinden ödün vermeyen bir Türkiye Cumhuriyeti’ni mesleğimizin uygulanması için önkoşul olarak görüyoruz.
Bağımsız, bilimsel, çok sesli, demokratik, çözüm üreten, birleştiren, meslektaşlarıyla barışık, iyi hekimlik değerlerine sahip çıkan, yenilikçi, güler yüzlü bir Tabip Odası için; mesleğimize, onurumuza, geleceğimize, ülkemize sahip çıkıyoruz.
Hem iyi hekimlik yapabilmek, hem de sağlık hakkını sağlayabilmek doğrudan ülkenin sağlık sistemi ile bağlantılıdır. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra, “Sağlık Reformları” adıyla yürürlüğe konmaya çalışılan neoliberal sağlık politikaları; 2003 yılından bu yana hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve toplumun karşısına “Sağlıkta Dönüşüm Programı” olarak çıkarılmış bulunmaktadır. Dünya Bankası tarafından kuramsal özellikleri belirlenen bu politikaların özü; sağlık hizmetlerinin odağında eşitlik ve hakkaniyet yerine kârlılığın yer almasıdır.
Sağlıkta Dönüşüm Programı adıyla yaşama geçirilmeye çalışılan uygulamaların temel amacı sağlığı özelleştirmektir ve artık gelinen noktada; mülkiyet devri dışındaki özelleştirmenin bütün aşamaları da ne yazık ki yerine getirilmiş durumdadır.
Sağlıkta Dönüşüm Programı bütün sağlık çalışanları ile birlikte hekimleri de olumsuz etkilemiş bulunmaktadır. Son yıllarda sağlık kuruluşlarında karşılaştığımız şiddet, son elli yılda karşılaşılan şiddeti geçmiş; meslekten memnuniyet çok azalmış, özlük haklarımız düşmüş ve gelecek kaygısı hemen her hekimin baş etmek zorunda kaldığı önemli bir sorun biçimine gelmiştir.
Hekimler açısından insan gücü sürecinin hem planlanması, hem yetiştirilmesi, hem de istihdam olanaklarının sağlanması aşamaları büyük sorunlarla doludur. Hükümet, sorunları azaltmak yerine gün geçtikçe hekimleri mesleklerinden daha da soğutacak düzenlemeleri yapmakla meşguldür. Her yerde olduğu gibi sağlıkta da taşeronlaşma yaygınlaştırılmakta, iş ve ücret güvencesi ortadan kaldırılmaktadır.
Bursa Tabip Odası olarak biz; hekimlerin sağlığını yitirmeden, iş güvencesi içerisinde çalışarak, gelecek kaygısı duymaksızın yaşamını ve evrensel etik kurallara bağlı olarak mesleğini uygulamasını istiyoruz.

 

ESKİŞEHİR TABİP ODASI

Eskişehir Tabip Odası Genel Kurulu 26-27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Eskişehir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Bülent Nazım Yılmaz (Başkan)
Dr. Erdal Keçecioğlu (Genel Sekreter)
Dr. Mustafa Tarık Turan (Muhasip)
Dr. Murat Süleyman Erol (Üye)
Dr. İlhan Özgüneş (Üye)
Dr. Fatma Tansu Sakarya (Üye)
Dr. Hüseyin Yıldırım (Üye)

Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın mesajı:  Eskişehir Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak hekimliğin evrensel değerlerine bağlı kalarak, hekimlerin özlük, demokratik ve bilimsel haklarının takipçisi ve savunucusu olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda toplumun sağlık hakkının savunuculuğuna devam edeceğiz.

 

GİRESUN TABİP ODASI

Giresun Tabip Odası Genel Kurulu 4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Giresun Tabip Odası Yönetim Kurulu

Op.Dr. Bekir Poyraz (Başkan)
Dr. Selami Oktay (Genel Sekteter)
Uzm. Dr. Erhan Teker (Sayman)
Dr. Özgür Ecevit  Özcan (Muhasip)
Op.Dr. Yavuz Üye (Üye)

Giresun Tabip Odası Op. Dr. Bekir Poyraz’ın mesajı: Önümüzdeki süreçte başta hekim hakları olmak üzere tüm sağlık emekçilerinin haklarının aktif savunucusu olacağız. Yeni oluşan genç, dinamik yönetim kurulu ile katılımcı bir anlayışla Giresun ilimizdeki sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde görev yapacağız.

 

HATAY TABİP ODASI

Hatay Tabip Odası Genel Kurulu 19-20 Nisan 2014’te tarihinde yapıldı.

Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Tacettin İnandı (Başkan)

 Dr. Metin Tektaş (Genel Sekreter)

Uzm. Dr. Sevinç Düzgünoğlu Boz (Veznedar)
Uzm. Dr. Nedim Turhan (Sayman)

Dr. Yıldız Miskioğlu (Üye)
Uzm. Dr. Aydın Deniz Karataş (Üye)
Dr. Ahmet Aras (Üye)

Hatay Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Tacettin İnandı’nın mesajı:

 

Bizleri bu göreve getiren meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz!

Bizlere güvenerek bu göreve getiren meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz, onların güvenini boşa çıkarmamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının sorunlarına sahip çıkacağız!

Odamızın üyesi olsun olmasın tüm meslektaşlarımızın sorunlarına sahip çıkacağız. Sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğunu ve ekibin her bir üyesinin son derece önemli olduğunu da biliyoruz. Başta hekimler olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için çaba harcayacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmak arzusundayız.

Çıkış noktasız her zaman mesleksel değerlerimiz olacaktır!

Mesleği değerlerimiz tıp etiği bizim temel referansımızdır. İnsan yaşamının kutsallığı, zarar vermemek, yararlı olmak ve hiç bir ayrım gözetmemek gibi temel değerlerimiz son yıllarda ticari kuralların baskısı altında kalarak zarar görmektedir. Bu değerlerin geliştirilmesi ve korunması için hep birlikte çalışmayı arzu ediyoruz.

Meslektaşlarımızı üye olmaya, birlikte çalışmaya ve yönetmeye davet ediyoruz!

Katılımlı, demokratik, açık, hesap verebilir bir yönetim anlayışı sergilemek istiyoruz. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızı Odamız faaliyetlerine aktif olarak katılmaya ve birlikte yönetmeye çağırıyoruz. Her şeyden önce, üye olmayan meslektaşlarımızın üye olmalarını arzu ediyoruz. Bizler ancak hep birlikte önemli işler başarabiliriz.

Toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi için çalışacağız!

Halk sağlığını yakından ilgilendiren konularda toplumu aydınlatmaya, bilgi vermeye çalışacağız. Topluma yönelik konferans ve paneller düzenlemeyi arzu ediyoruz. Toplumda adalet, eşitlik ve barışın sürmesi için çaba göstereceğiz. Temel hak ve özgürlükler olmadan toplumsal barışın sağlanması olanaklı değildir. Toplumsal barış olmadan da sağlıklı bir toplum yaratılamayacağını düşünüyoruz. 

Çalışanların koşullarının düzeltilmesi, iş kazalarının önlenmesi, sosyal güvenlik sistemi sorunları başta olmak üzere çalışanların sağlığını belirleyen temel konular üzerinde durmayı planlıyoruz.

Okullar, işyerleri, parklar gibi yaşam alanlarının sağlıklı olması için yerel yönetimlere destek olmak ve danışmanlık yapmak, savunuculuk yapmak gibi hedeflerimiz bulunmaktadır. İle

Güncel halk sağlığı konularında toplumu aydınlatmak amacı ile panel, sempozyum gibi etkinlikler yapmaya devam edeceğiz.

Tarihi Antakya Evimize Bekliyoruz!

Tarihi Antakya evinin restorasyonunu, kısıtlı ve zor koşullarda tamamlayarak önemli bir hayalimizi gerçekleştiren önceki dönem Yönetim Kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Odamızın bu nezih mekanını, aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte ziyaret etmeye, bahçesinde soğuk sıcak şeyler içerek sohbet etmeye çağırıyoruz. Yine burada sık sık eğitsel ve sosyal etkinlikler planlamayı arzu ediyoruz. Bu etkinliklerde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Bizleri bu göreve uygun gören meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu olarak önümüzdeki dönemde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

 

KARABÜK TABİP ODASI

Karabük Tabip Odası Genel Kurulu 17-18 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Karabük Tabip Odası Yeni Yönetim Kurulu

Dr. Gökhan Aksakal (Başkan)
Dr. Kutsal Evren Löker (Genel Sekreter)
Dr. Hüseyin Torunoğlu (Muhasip)
Dr. Murat Karabulut (Üye)
Dr. Züleyha Alaçamlı Aslan (Üye)

Karabük Tabip Odası Başkanı Dr. Gökhan Aksakal’ın mesajı:

Karabük Tabip Odası seçimlerinde bizlere güvenerek 2 yıl boyunca bayrağı teslim eden tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. Yönetim olarak tüm hekim arkadaşlarımızın desteğini, fikirlerini ve yardımlarını bekliyoruz. Tüm hekimlerimizi Karabük Tabip Odası çatısı altında toplanmaya çağırıyoruz. Mesleğimize karşı bilinçli olarak oluşturulan negatif kamuoyunu düzeltmek için, alt yapısı oluşturulmadan kurulan sağlık tesislerinde çalışmamıza göz yumarak bizi hasta ile karşı karşıya bırakanlar için, bizleri hedef göstererek kendi insanımızın önüne atanlara cevap için, gerekli koşulları sağlamadan kalitesiz ve niteliksiz eğitim alarak hekim yetiştirilmesine karşı olmak için, insan gibi yaşamak amacıyla gerekli maddi imkanlara kavuşmak için, işimizi doğru, dürüst ve baskısız yapabilmek için, gereksiz işler, angaryalar ve nöbetler altında ezilmemek için, her gün sağlıkta şiddet haberi okumamak için, halkımıza nitelikli, kaliteli,  eşit ve ulaşılması kolay sağlık hizmeti verebilmek için gelin birlik olalım, örgütlü olalım ve güçlü olalım.

 

MARDİN TABİP ODASI

Mardin Tabip Odası’nın olağan kongresi 3 – 4 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Mardin Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Kamiran Yıldırım (Eş Başkan )

Dr. Güler Özdemir (Eş Başkan)

Dr. Erdoğan Erol (Genel Sekreter)

Dr. Ramazan Kaya (Veznedar Üye)

Dr. Fırat Öktem (Üye)

Mardin Tabip Odası mesajı: 

Coğrafyamızda 30 yıldır süren ve 100 binlerin canına mal olan savaşın çatışmasızlık hali bizleri mutlu etmiştir. Ancak süreç kalıcı bir barışa evirilmediği müddetçe yeniden çatışma ortamına dönme riski mevcuttur.  Bu riskin ortadan kaldırmak bu aşamadaki en büyük sorumluluğu elbette hükümete düşmektedir. Kürt sorunundan kaynaklı çatışmaların çözümü, evrensel insan hak ve özgürlüklerine saygılı ve anayasal güvenceye kavuşturulan temel haklarla sağlanır.

Kongremizin, bölgemizde süren fiili demokratik durumdan etkilenmemesi düşünülemezdi. Özellikle yerel yönetimlerde yaşanan fiili durumda etkilenen odamız, kongresinde iki önemli karara oy birliği ile imza attı. Bunlar;

Mardin Tabip Odası’nın bu günde sonra “eş başkanlık” sistemi ile yönetilmesi

-İçinde yer aldığımız coğrafyanın kültürel değerlerine uygun olarak çok “çok dilli ve çok kültürlü” hizmet verilmesi benimsendi.

Bundan böyle odamız eş başkanlık sistemi ile yönetileceği gibi, imkânlar dâhilinde çok kültürlü ve çok dilli hizmeti esas alacaktır.

Türkiye’nin içinden geçtiği siyasal durum, sağlık politikaları, sağlık çalışanlarının durumu değerlendirildi. Hükümetin sağlık alanında yürüttüğü neoliberal politikaların bölgemiz açısından büyük yıkımlara neden olduğu tespit edildi. Özellikle 1. basamak sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanmaya başlandı. Her ne kadar aile hekimliği sistemine geçmekle sağlık alt yapısında bazı olumluluklar yaşansa da, bölge tabanlı ve ekip çalışmasından uzaklaşılmış olmanın yarattığı sağlık problemleri görülmeye başlandı. Bunun neticesinde giderek artan sayıda kızamık, suçiçeği, kabakulak, sıtma başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklarda büyük artışlar görülüyor. Özellikle göç meselesinde, Suriye’den gelen mültecilerin meselesinde büyük riskler ortaya çıkmaya başladı. Geldikleri yerlerde aşılama tam yapılamadığı gibi, geldikten sonra da onlara ulaşımda sıkıntılar yaşanmakta. Şimdiye kadar yapılan aşılama kampanyalarına rağmen henüz tüm nüfusa ulaşılamadığı görülmektedir.

2. basamakta ise performans sisteminin yarattığı rekabet ortamı ile kar amacı güden sağlık anlayışı sonucu, hastaların güvenli ve hasta odaklı sağlık hizmetine ulaşamaması sonucu büyük bir memnuniyetsizlik yaşanmakta. Biz sağlık çalışanlarında ise yoğun ve belirsiz mesailere rağmen yeterli ve güvenceli gelecek sağlayacak bir gelire kavuşamamaktayız. Yaşanan mesleki yozlaşma had safhaya ulaşmış, hasta ve hasta yakınları ile sürekli gerilimler yaşanmaktadır. Tüm bunlardan sağlıkta neoliberal politikalarda ısrar eden AKP hükümetleri sorumlu olduğu tespiti yapıldı.

 

MERSİN TABİP ODASI

Mersin Tabip Odası Genel Kurulu 27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Ful Uğurhan (Başkan)

Dr. Mehmet Antmen (Genel Sekreter)

Dr. Zeki Sinan Doğan (Sayman)

Dr. Ruhsar Uçar (Veznedar)

Dr. İzzet Çalış (Üye)

Prof. Dr. Gülden Ersöz (Üye)

Dr. İbrahim Pekmez (Üye)

            

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan’ın mesajı:

Merhaba;

Odamız seçimleri 27 Nisan Pazar günü yapıldı. Çok keyifli bir seçim ortamı yaşadık. Hafta sonu çoluk çocuk, eski dostlarla geçirilen bir buluşma gününde gibiydik. Uyumlu ve temsiliyet gücü yüksek bir yönetim kurulu oluşturduk. Aramıza yeni katılanların heyecanı ve yeni fikirleri ile geçmiş dönemden devam edenlerin deneyimleri bir araya gelince oldukça verimli bir dönem yaşayacağımıza inanıyoruz.

Mersin Tabip Odası olarak bu dönem de hekimlerin özlük haklarını, tıbbın etik değerlerini ve halkın sağlık hakkını savunacağız. Mersin’de çalışan hekimlerin % 71’inin Odamıza üyeliği var. Öncelikle üye sayımızı arttırmayı ve üyelerimizin komisyon çalışmalarımıza katkısını sağlamayı hedefliyoruz. İlimiz bir ucundan diğerine mesafelerin oldukça uzun olduğu bir il. Bu nedenle ilçelerdeki temsilcilerimiz bizim için çok önemli. Mesafeleri aşıp daha çok bir araya gelebilmek için çaba harcayacağız.

İlimizin başlıca sağlık sorunlarının çözümünde söz sahibi olmayı sürdüreceğiz. Başta Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santral olmak üzere, halkın sağlık hakkını yanlış enerji politikalar ile yok etmeye çalışan zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz. Kentteki sivil toplum örgütleri ve Güney İlleri Tabip Odaları ile ortak çalışmalarımıza geçmiş dönmelerde olduğu gibi özen göstereceğiz. Diğer oda yönetimlerine ve TTB Merkez Konseyi’ne başarılar dileriz.

 

TEKİRDAĞ TABİP ODASI

Tekirdağ Tabip Odası Genel Kurulu 26-27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Tekirdağ Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Yücel Ayaz (Başkan)
Dr. Mustafa Baştürk (Üye)
Dr. Ferudun Bıkmaz (Üye)
Dr. Levent Cem Mutlu (Üye)
Dr. İbrahim Oktay (Genel Sekreter)
Dr. Özgü Özkan (Veznedar)
Dr. Nurdoğan Yavuz (Muhasip)

Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Dr. Yücel Ayaz’ın mesajı:

Sağlıkta dönüşüm programının hekimler üzerinde yarattığı sorunları doğru olarak tespit edip hekimlik onurunu, haklarını ve iyi hekimlik uygulamalarını savunacağız. Önceliğimiz "hekim ve hekim hakları"dır. Son yıllarda hekimlerin Tabip Odası’na katılımının zayıf olduğunun farkındayız ve daha güçlü bir Oda için tüm hekimlerin, Odamıza üye olmalarını sağlamak istiyoruz.
Ayrıştırıcı değil birleştirici olmak istiyoruz.
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği yasasından aldığımız güçle hekimler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı sağlamak, meslek mensuplarının maddi, manevi hak ve yararlarını korumak istiyoruz.
Son yıllarda yalnızlaşan meslektaşlarımızın bir araya gelmelerini ve tanışmalarını sağlayacak hekim lokalleri açmak, sosyal ve kültürel etkinlikler (piknik, mangal partisi, gezi, tiyatro v.s.) düzenlemek istiyoruz.
Aile hekimlerinin sorunlarına sahip çıkmak istiyoruz.
Özel sağlık kuruluşlarındaki hekimlerin gittikçe artan sorunlarının farkındayız ve onların yanındayız.
İşyeri hekimliğinin OSGB adı altında piyasalaştırılmasına karşıyız.
Kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin, kurum hekimlerinin ve üniversitede çalışan hekimlerin haklarını aramak istiyoruz.
Komisyonları etkinleştirerek sorunları burada tartışmak ve çözüm üretmek istiyoruz.
Hukuk komisyonu kurarak üyelerimize gerektiğinde hukuki destek vermek istiyoruz.
Tıp öğrencilerinin nitelikli bir tıp eğitimi almaları gerektiğini savunuyor ve onlara sahip çıkmak istiyoruz.
Diğer Tabip Odalarına ve Merkez Konseyi'ne örnek olacak projeler üretmek istiyoruz.
Kurumlarla Odamız arasındaki ilişkileri geliştirmek, işbirliği yapmak ve "Akademik Odalar Birliği"ni ilimizde kurmak istiyoruz.
Hekime yönelik şiddetin engellenmesi için çalışacağız. Şiddete uğrayan hekimin Meslek Odası olarak her zaman yanında olacağız. Hekimleri, hekimlik yaptığı için cezalandıran, hekim emeğini ucuzlatan, güvencesiz ve esnek çalışmaya zorlayan yasalara karşı mücadele edeceğiz. Odamızın gücünü, saygınlığını ve itibarını akademik ve sosyal çalışmalarla arttıracağız. Hekimin karşısında olanın biz de karşısında olacağız. Sizi dinleyen bir "Meslek Odası" oluşturacağız.

 

DİYARBAKIR TABİP ODASI

Diyarbakır Tabip Odası Genel Kurulu 26-27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Cengiz Günay (Başkan)
Dr. Celal Canpolat (Genel Sekreter)
Dr. Ahmet Aydınalp (Sayman)          
DR. Özgür Ozan Şeşeoğulları (Veznedar)
Dr. Yakup Altaş (Üye)
Dr. Zelal Kolçak Dolu (Üye)
Dr. Cegerğun Polat (Üye)                 

 

ADIYAMAN TABİP ODASI

Adıyaman Tabip Odası Genel Kurulu 4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Adıyaman Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Süleyman Kılınç (Başkan)

Dr. Ali İhsan Gündoğdu (Başkan)

Dr. Mehmet Metin Yakar (Muhasip)

Dr. Abuzer Uludağ (Üye)

Dr. İbrahim Arslan (Üye)

 

AĞRI TABİP ODASI

Ağrı Tabip Odası Genel Kurulu 26-27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Ağrı Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Ulaş Yılmaz (Başkan)
Dr. Fikri Ozan Arslan (Genel Sekreter)
Dr. Bahattin Goy (Mali Sekreter)
Dr. Pembe Güvenç (Üye)
Dr. Mehmet Bayat (Üye)

 

AKSARAY TABİP ODASI

Aksaray Tabip Odası Genel Kurulu 19-20 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Aksaray Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Murat Yıldız (Başkan)
Dr. Veli Çakıcı (Genel Sekreter)
Dr. Yeliz Demirci (Sayman)
Dr. Metin Güven (Üye)
Dr. Yalçın Dutkun (Üye)
 

 

AMASYA TABİP ODASI

Amasya Tabip Odası Genel Kurulu 26-27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Amasya Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Dursun Ali Kodat (Başkan)
Dr. Ali Akçay (Genel Sekreter)
Dr. Öner Nergiz (Muhasip)
Dr. Ayhan Tuncar (Veznedar)
Dr. Mehmet Mustafa Erdoğan (Üye)

 

BALIKESİR TABİP ODASI

Balıkesir Tabip Odası Genel Kurulu 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde yapıldı.

Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Fikret Şahin (Başkan)

Dr. Hüseyin Gündoğdu (Genel Sekreter)

Dr. Ertürk Gençoğlu (Veznedar)

Dr. Tekin Özcan (Muhasip)

Dr. Ali Bozkurt (Üye)

Dr. Baki Aydoğan (Üye)

Dr. Fevzi Turgut (Üye)

 

 

BİTLİS TABİP ODASI

Bitlis Tabip Odası Genel Kurulu 10-11 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Bitlis Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Osman Fatih Şanlı (Başkan)
Dr. Yusuf Çetin (Genel Sekreter)
Dr. Mehmet Akif Yüzer (Veznedar)
Dr. Güven Çeliktaş (Muhasip)
Dr. Hidayet Kılıç (Üye)

 

BOLU DÜZCE TABİP ODASI

Bolu Düzce Tabip Odası Genel Kurulu 3-4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Bolu Düzce Tabip Odası Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Fatih Demircioğlu (Başkan)
Doç. Dr. Osman Yıldırım (Genel Sekreter)
Doç. Dr. Uğur Korkmaz (Muhasip Üye)
Yrd. Doç. Dr. Recep Bayram (Veznedar)
Doç. Dr. Abdulkadir İskender (Üye)
Op. Dr. Deniz Öçal (Üye)
Dr. Yusuf Kabataş (Üye)

 

ÇORUM TABİP ODASI

Çorum Tabip Odası Genel Kurulu 10-11 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Mustafa Azak (Başkan)
Dr. Mustafa Sungur (Genel Sekreter)
Dr. İzzet Ezer (Üye)
Dr. Ece Yazla (Üye)
Dr. Ali Yılmaz (Üye)

 

EDİRNE TABİP ODASI

Edirne Tabip Odası Genel Kurulu 26-27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Ertuğrul Tanrıkulu (Başkan)
Dr. Alper Eker (Genel Sekreter)
Dr. Serpil Tütüncü (Muhasip)
Dr. Murat Kendirci (Veznedar)
 Dr. Levent Kabayel (Üye)

 

ELAZIĞ TABİP ODASI

Elazığ Tabip Odası Genel Kurulu 26-27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Elazığ Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Ahmet Sacit Özbay (Başkan)
Dr. Necdet Özer (Genel Sekreter)
Dr. İlker Erden (Muhasip)
Dr. Veysel Yüzgeç (Veznedar)
Dr. Ömer Faruk Kazez (Üye)
Dr. Abdülkadir Kantarcıoğlu (Üye)
Dr. Saim Berçin (Üye)


ERZURUM KARS GÜMÜŞHANE BAYBURT ARDAHAN IĞDIR TABİP ODASI

Erzurum, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Iğdır Tabip Odası Genel Kurulu 10-11 Mayıs 2011 tarihinde yapıldı.

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Kadir Yıldırım (Başkan)
Doç. Dr. Enbia Aksakal (Genel Sekreter)
Doç. Dr. Mücahit Emet (Sayman)
Dr. Fatih Aras (Veznedar)
Prof. Dr. Bilgehan Erkut (Üye)
Dr. Mümtaz Saka (Üye)
Dr. İhsan Duru (Üye)


İZMİR TABİP ODASI

İzmir Tabip Odası Genel Kurulu 10-11 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Suat Kaptaner (Başkan)
Dr. Mete Güzelant (Genel Sekreter)
Dr. Mert Özbakkaloğlu (Veznedar Üye)
Dr. Ayşenur Oktay (Muhasip Üye)
Dr. Süleyman Kaynak (Üye)
Dr. Murat Ermete (Üye)
Dr. Nezaket Kaya ( Üye)

 

KAHRAMANMARAŞ TABİP ODASI

Kahramanmaraş Tabip Odası Genel Kurulu 3-4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Kahramanmaraş Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Hafize Öksüz (Başkan)
Dr. Ayşegül Bal (Genel Sekreter)
Dr. Hacı Ali Genç (Muhasip)
Dr. Akif Emlik (Veznedar)
Dr. Ahmet Akçay (Üye)
Dr. Semiha Cengiz (Üye)
Dr. Atike Yıldırım (Üye)
 

KARAMAN TABİP ODASI

Karaman Tabip Odası Genel Kurulu 3 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Karaman Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Ergül Mavi (Başkan)
Dr. Kasım Kelleci (Genel Sekreter)
Dr. Fadime Öcal (Muhasip)
Dr. Recep Şeker (Üye)
Dr. Süleyman Doğruer (Üye)
 

KIRIKKALE TABİP ODASI

Kırıkkale Tabip Odası Genel Kurulu 4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Kırıkkale Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Fatih Özdemir (Başkan)
Dr. Şaban Ünsal (Genel Sekreter)
Dr. Alparslan Yiğit (Muhasip)
Dr. Ülker Vural (Üye)
Dr. Faruk Pehlivanlı (Üye)

 

KIRKLARELİ TABİP ODASI

Kırklareli Tabip Odası Seçimli Genel Kurulu 27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı. Seçimleri Demokratik Hekim Grubu aday listesi kazandı.

Kırklareli Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Taner Pehlivan (Başkan)
Dr. Atila Ergenekon (Genel Sekreter)
Dr. Mesut Gürel (Muhasip)
Dr. Ali Küçük (Üye)
Dr. Teoman Durukan (Üye)

 

KIRŞEHİR TABİP ODASI

Kırşehir Tabip Odası Genel Kurulu 19 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Kırşehir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Oğuz Kocamış (Başkan)
Dr. Özkan Kocamış (Genel Sekreter)
Dr. Metin Durandurdu (Muhasip)
Dr. Zeki kaya (Üye)
Dr. Hakverdi Kılıç (Üye)

  

KOCAELİ TABİP ODASI

Kocaeli Tabip Odası 10-11 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Serkan Yılmaz (Başkan)
Dr. Burhan Çağlar Usta (Genel Sekreter)
Dr. Recep İpçi (Muhasip)
Dr. Mahmut Selçuk Öztürk (Veznedar)
Dr. Fatih Mehmet Çağlar (Üye)
Dr. Aslı Gül Akgül (Üye)
Dr. Ceren Akdemir (Üye)

 

KONYA TABİP ODASI

Konya Tabip Odası Genel Kurulu 3-4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Konya Tabip Odası Yönetim Kurulu

Uz. Dr. Halil Öztürk (Başkan)
Dr. Kemalettin Şahin (Genel Sekreter)
Dr. Ali Kavaf (Muhasip)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Erayman (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Hakkı Hakan Taşkapu (Üye)
Uzm. Dr. Sami Erdem (Üye)
Dr. Mehmet Sabri Doğan (Üye)

KÜTAHYA TABİP ODASI

Kütahya Tabip Odası Genel Kurulu 13 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Kütahya Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Reşat Uyar (Başkan)
Dr. Mehmet Fatih Uzun (Genel Sekreter)
Dr. Arif Tekeli (Muhasip)
Dr. Kazım Ekmekçi (Üye)
Dr. Salih Eryılmaz (Üye)

 

MALATYA TABİP ODASI

Malatya Tabip Odası Genel Kurulu 26-27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Malatya Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Prof. Dr. Ahmet Kızılay (Başkan)
Dr. Yusuf Güler (Genel Sekreter)
Dr. Mehmet Deniz (Veznedar)
Dr. Mahmut Durmuş (Üye)
Dr. Latif Kahraman (Üye)
Dr. Haydar Cemal Özdoğan (Üye)
Dr. Oğuz Demirbilek (Üye)

 

NEVŞEHİR TABİP ODASI

Nevşehir Tabip Odası Genel Kurulu 26-27 Nisan 2014 tarihinde yapıldı.

Nevşehir Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Fatih Yakut (Başkan)
Dr. Hüseyin Ergün (Genel Sekreter)
DR. Yücel Şal (Muhasip)
Dr. Osman Özsoy (Üye)
Dr. M. Şükrü İnan (Üye)

 

ORDU TABİP ODASI

Ordu Tabip Odası Genel Kurulu 4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Ordu Tabip Odası Yönetim Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Özgür Enginyurt (Başkan)
Dr. Tahir Can Türkeli (Genel Sekreter)
Dr. Tansel Okan (Muhasip)
Dr. Aygen Laçin (Veznedar)
Op. Dr. A. Ersin Erbaş (Üye)
 

SİİRT TABİP ODASI

Siirt Tabip Odası Genel Kurulu 11 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Siirt Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Ekrem Bilek (Başkan)
Dr. Abdulkahar Yıldız (Genel Sekreter)
Dr. İsmet Güler (Sayman)
Dr. Zelal Özkul (Üye)
Dr. Muğdat Balta (Üye)


 

ŞIRNAK TABİP ODASI

Şırnak Tabip Odası Genel Kurulu 4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Şırnak Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Azat Karagöz (Başkan)
Dr. Veysel Dağ (Genel Sekreter)
Dr. Sezai Sarıyıldız (Sayman)
Dr. Adem Boztepe (Üye)
Dr. Mücahit Gözlek (Üye)

 

TRABZON TABİP ODASI

Trabzon Tabip Odası Genel Kurulu 3-4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Trabzon Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Ahmet Rıza Güner (Başkan)
Dr. Kibar Yaşar Güven (Genel Sekreter)
Dr. Birgül Şimşek (Üye)
Dr. Selma Erdoğan Özkan (Veznedar)
Dr. Mustafa Arslan (Sayman)
Dr. Gürbuz Yuluğ (Üye)
Dr. Serdar Türkyılmaz (Üye)

 

ŞANLIURFA TABİP ODASI

Şanlıurfa Tabip Odası Genel Kurulu 3-4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Mehmet Gülüm (Başkan)
Uzm. Dr. Faruk Günak (Genel Sekreter)
Dr. Havva Asoğlu (Muhasip)
Uzm. Dr. Burak K. Ethemoğlu (Veznedar)
Doç. Dr. İbrahim Koruk (Üye)
Dr. Mehmet Güneş (Üye)
Dr. H. Yusuf Eryazgan (Üye)

 

VAN/HAKKARİ TABİP ODASI

Van/Hakkari Tabip Odası Genel Kurulu 3-4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Van/Hakkari Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Çetin Kotan (Başkan)
Dr. Erkan Doğan (Genel Sekreter)
Dr. Cem Taylan Erden (Sayman)
Dr. Ayfer Horasan (Veznedar)
Dr. Ahmet Koç (Üye)
Dr. İrfan Bayram (Üye)
Dr. Salim Bilici (Üye)


YOZGAT TABİP ODASI

Yozgat Tabip Odası Genel Kurulu 10 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Yozgat Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. M. Zeki Ağdaşan (Başkan)
Dr. Engin Kılınç (Genel Sekreter)
Dr. Burak Kılıç (Muhasip)
Dr. Cüneyt Kutluk (Veznadar)
Dr. Hayrettin Aktaş (Üye)

 

ZONGULDAK TABİP ODASI

Zonguldak Tabip Odası Genel Kurulu 3-4 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Zonguldak Tabip Odası Genel Kurulu

Dr. Berktuğ Erdoğan (Başkan)
Dr. Kamil Güney (Genel Sekreter)
Yard. Doç Dr. Özcan Pişkin (Muhasip)
Dr. Erol Nnal (Üye)
Dr. Kemal Serdar Özalp (Üye)

 

RİZE/ARTVİN TABİP ODASI

Rize/Artvin Tabip Odası Genel Kurulu 17-18 Mayıs 2014 tarihinde yapıldı.

Rize/Artvin Tabip Odası Yönetim Kurulu

Dr. Kazım Şahin (Başkan)
Dr. Emrah Güney (Genel Sekreter)
Dr. Hakan Görgülü (Mali Sekreter)
Dr. Talip Başak (Üye)
Dr. Şaban Çoruh (Üye)

Rize/Artvin Tabip Odası Başkanı Dr. Kazım Şahin’in mesajı:

Toplum olarak birbirimize karşı hoşgörünün asgariye indiği bu zorlu günlerde göreve gelmenin bilinciyle, birinci önceliğimiz, ilimizdeki meslektaşlarımızın; baskı ve şiddete maruz kalmadan onurlu bir şekilde mesleklerini icra etmelerine destek olmak, bu konuda karşılaşacakları her türlü zorlukta yanlarında olduğumuzu yapacağımız icraatlarla hissettirmek olacaktır.