Eğitim Yılı Açılırken Vakıf Üniversiteleri Tıp Fakülteleri

Makale

Bu çalışmamızda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı açılırken vakıf üniversiteleri tıp fakültelerini incelemeyi amaçladık. “Türkiye’de 128 tıp fakültesi bulunmaktadır. Bunlardan 91’i devlet, 37’si ise vakıf üniversitesi tıp fakültesidir. Bu fakültelerin içinde 76’sı mezun vermektedir. En çok tıp fakültesi bulunan illerden İstanbul’da 30, Ankara’da 13 ve İzmir’de 8 tıp fakültesi bulunmaktadır(1).

YÖK-Atlas’a göre vakıf üniversiteleri tı  fakültelerini değerlendirdiğimizde İstanbul’da 22, Ankara’da 7, İzmir’de 2 ve diğer illerde 2 olmak üzere toplam 33 vakıf üniversitesi tıp fakültesi bulunmaktadır(2). Bunların dışında halen öğrenci almayan 4 vakıf üniversitesi tıp fakültesi bulunmaktadır:

  1. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Tıp Fakültesi
  2. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  3. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tıp Fakültesi
  4. Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bir başka deyişle bu 4 vakıf üniversitesi tıp fakültesinin sadece tabelası bulunmakta, öğrencisi ise bulunmamaktadır.

16 Ekim 2020 tarih ve 31276 sayılı Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 7254 Sayılı Kanun yayınlandı(3). Bu Kanun’un 6. ve 7. maddeleri ile şu düzenlemeler yapılmıştır:

MADDE 6 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“e) Tıp fakültesi kurmak isteyen vakıf yükseköğretim kurumlarının; eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sağlık hizmetleri sunumu için asgari iki yüz yatak kapasitesine sahip, Yükseköğretim Kurulunun tıp eğitimi için gerekli gördüğü asgari fiziki mekân ve donanım şartlarını sağlayan, Sağlık Bakanlığının planlama ilkeleri çerçevesinde kendi mülkiyetinde yapacağı hastaneye ait ön izin belgesi veya yukarıdaki şartları haiz, mevcutta faaliyet gösteren bir hastanenin, tıp fakültesi kurulmasını takiben üniversiteye devredileceğine dair belgeler; açılmış olan tıp programına öğrenci alabilmek için ise vakıf üniversitesinin kendi mülkiyetinde, ruhsatı ve işletme hakkı kendisine ait bulunan yukarıdaki şartları haiz hastanesinin varlığını gösteren belgeler.”

MADDE 7 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 82 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bünyesinde tıp fakültesi olan ve kendisine ait hastanesi bulunmayan vakıf yükseköğretim kurumlarının, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde ek 3 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan hastaneye ait ön izin belgesini veya aynı şartları haiz mevcut bir hastaneyi devralacağına dair belgeyi Yükseköğretim Kuruluna teslim etmesi zorunludur. Bu süre içerisinde söz konusu belgeleri teslim etmeyen vakıf yükseköğretim kurumları uyarılır. Bu sürenin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde söz konusu belgeleri sunamayan vakıf yükseköğretim kurumlarının tıp fakültelerine öğrenci verilmez. Üç yıllık sürenin bitiminden itibaren iki yıl içerisinde mülkiyeti kendisine ait veya Hazineye ait olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce vakıf yükseköğretim kurumuna irtifak hakkı tesis edilmiş olan taşınmazlar üzerinde bulunan, işletme hakkı ve ruhsatı kendisine ait olan ve ek 3 üncü maddede belirtilen şartları taşıyan hastaneye ilişkin belgeleri Yükseköğretim Kuruluna teslim etmeyen vakıf yükseköğretim kurumlarının tıp fakülteleri kapatılır. Mevcut öğrenciler hakkında ek 11 inci madde hükümleri uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin tereddüt ve sorunları gidermeye, usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.”

Bu yasal düzenleme yürürlüğe girdiği tarihte YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç parlamenterlere teşekkür etmişti. 20.10.2020 tarihinde yürürlüğe giren bu yasa maddesinin üzerinden tam 2 yıl 11 ay geçmiştir. Bir başka deyişle yasada belirtilen yasal süre 20 Ekim 2023’te sona erecektir. Öte yandan “YÖK Vakıf Üniversiteleri Rapor”una göre kendi hastanesi olan 10 vakıf üniversitesi tıp fakültesi bulunmaktadır:

Tıp fakültesi olup kendi hastanesi bulunan vakıf üniversitelerinin yatak kapasiteleri:

1-Bezmialem-i Alem Vakıf Tıp Fakültesi – 729 yatak

2-Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi – 520 yatak

3-Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi – 426 yatak

4-İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi – 396 yatak

5-Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – 350 yatak

6-İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi – 250 yatak

7-İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi – 244 yatak

8-Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi – 237 yatak

9-Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi – 216 yatak

10-Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – 200 yatak

YÖK-Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Yıllığı(4).

Bir taraftan 2023-2024 eğitim-öğretim yıl açılırken, diğer yandan yukarıdaki raporda belirtildiği gibi mevcut 27 vakıf üniversitesi tıp fakültesinin kendi hastanesinin olmaması gerçeği ortada dururken Yükseköğretim Kurul’unun mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda alacağı karar merakla beklenmektedir.

Vakıf üniversiteleri tıp fakültelerinin akreditasyon almaları açısından değerlendirecek olursak 37 vakıf üniversitesi tıp fakültesi içinde sadece 12’sinin akredite olduğu görülmektedir:

1-Bezm-iAlem Üniversitesi Tıp Fakültesi

2-Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

3-İstanbul Aral Üniversitesi Tıp Fakültesi

4-İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi

5- Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi

6-İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi

7-İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

8-İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

9-KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi

10-Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi

11-TOBB Ekonomi ve Teknik  Üniversitesi Tıp Fakültesi

12-Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi(5).

Vakıf üniversiteleri tıp fakültelerinin akademik kadrolarını değerlendirecek olursak geçen yıl yaptığımız bir araştırmayı bu yılda tekrarlamayı uygun bulduk(6).

1 Haziran 2023-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Resmî Gazete’de yer alan vakıf üniversiteleri tıp fakültelerinin akademik ilanlarını incelemeye aldık. Bu ilanlarda belirlediğimiz en önemli tespitimiz bazı vakıf üniversiteleri tıp fakültelerinde belirli anabilim dallarında öğretim üyesi bulunmadığından dolayı ilanlarını doktor öğretim üyesi/doçent/profesör olarak verildiğini belirledik.

3 ay içinde vakıf üniversiteleri tıp fakültelerinde verilen ilanlarda:

-Doktor öğretim üyesi: 73

-Doçent: 51

-Profesör: 81-Doktor öğretim üyesi/doçent/profesör: 83

Toplam olarak 288 akademik ilan verildiğini saptadık.

Haziran ayında 42 ilan, Temmuz ayında 54 ilan verilmesine karşın Ağustos ayında büyük bir artışla 192 ilan verildiğini tespit ettik. Yukarıda da belirttiğimiz gibi en çok sayıda ilan doktor öğretim üyesi/doçent/profesör bölümünde verilmiştir.

Sonuç olarak tüm bu verileri değerlendirdiğimizde vakıf üniversiteleri tıp fakültelerinin gerek altyapıda gerekse de öğretim üyeleri kadrolarında büyük eksikleri olduğu gerçeği ile karşı kaldığımız hepimizce bilinmelidir.

Kaynakça:

1-Artan Tıp Fakülteleri Kontenjanları ve Önerilerimiz. 21.08.2023

2-YÖK-ATLAS 15.08.2023

3-T.C.Resmi Gazete.16 Ekim 2020.No:31276.

4-Yök Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu-2021.

5-Artan Tıp Fakülteleri Kontenjanları ve Önerilerimiz.

6-Semih Baskan. Geleceğin Hekim Adayları Nerelerde Yetişiyor?

Prof. Dr. Semih Baskan

2 thoughts on “Eğitim Yılı Açılırken Vakıf Üniversiteleri Tıp Fakülteleri

  1. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programının Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’nun yaptığı değerlendirme sonucunda, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını karşıladığı saptanmış ve TEPDAD Yönetim Kurulu kararıyla program akredite edilmiştir.

  2. sevgili arkadaşım vakıf üniversitelerinin durumunu gösteren yazın için emeklerine sağlık.Yetkili kişilerinde bu durumu bildikleri halde hala tıp fakültesi açmaya e ve mutlulukla kal.Tekrar sevgiler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.